Skjema Tema Beskrivelse
K
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtjenester Kommuner og bydeler kan søke om tilskudd for å bedre livskvaliteten til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende gjennom å styrke det kommunale tilbudet til målgruppen. Tilskuddet skal også bidra til økt brukermedvirkning og samarbeid mellom kommunen, andre offentlige tjenester og sivilsamfunnet.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp, og tilrettelegging for å ivareta barn og unge under pandemien.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.