Svømmetilskudd for barnehager - avsluttet for i år

Søknadsfrist:
21. august 2024 23:59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Rapporteringsfrist:
24. januar 2025 23:59

Kommuner/bydeler, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Midlene kan benyttes i barnehageåret 2024-2025. Midlene i tilskuddsordningen er brukt opp, og det er ikke lenger mulig å søke i år.

Publisert 22.01.2024, Oppdatert 28.05.2024

Mål med tilskuddet

Målet med tilskuddet er at barn i alderen 4-6 år skal få mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring, slik at de kan bli trygge i vann og bedrer sine svømmeferdigheter.

Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter knyttet til vanntilvenning og svømmeopplæring til barna. Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet. Kostnader som overskrider tilskuddet, må dekkes av mottaker av tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen for tiltaket er barn i alderen 4-6 år, som går i barnehage i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.

Søknadsfrist

Vi gjør oppmerksom på at midlene i tilskuddsordningen er brukt opp, og at det ikke lenger er mulig å søke i år.

Hvem kan søke om tilskudd?

Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold kan søke om tilskudd til dette tiltaket.

Søknaden sendes direkte til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi behandler søknader fortløpende så lenge vi har midler til tiltaket.

Tildelingskriterier

 • Det kan søkes om inntil 2 000 kroner per barn.
 • Tildelingen utregnes slik: For de første 20 barna kan Statsforvalteren tildele kr 2 000 per barn. For søknader for flere enn 20 barn er satsen deretter kr 1 800 per barn. For svømmeklubber og kommuner som søker for flere barnehager, vurderer vi hver barnehage særskilt, og vi baserer utregningen av tilskuddet på antall barn i den enkelte barnehage.
 • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå.
 • Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av selve opplegget.
 • Frivillige organisasjoner og svømmeklubber må oppgi i søknaden hvilke barnehager de samarbeider med og hvem som er kontaktperson for disse.
 • Statsforvalteren vil føre stikkprøvekontroll for å sjekke at barnehagene inngår i samarbeidet.

Bruk av tilskuddet

Tilskuddsmottaker kan planlegge og gjennomføre tilbudet om vanntilvenning/svømmeopplæring i perioden vår og/eller høst 2024 og vårhalvår 2025.

Barnehager som deltar i svømmeopplegg i regi av svømmeklubber/frivillige organisasjoner, må avklare med svømmeklubben/organisasjonene om det er barnehagen eller svømmeklubben/organisasjonen som skal søke om midler tiltaket. Dette for å unngå flere utbetalinger pr. barn.

 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til vanntilvenning/svømmeopplæring av barna, for eksempel:
  • leie av svømmehall
  • lønn til svømmeinstruktør
  • innkjøp av våtdrakter i de tilfeller der svømmeopplæringen kan foregå utendørs ved vann/sjø
  • vikarutgifter som oppstår som følge av at svømmeopplæring skal gis. Dette gjelder både utgifter til vikar når barnehagene benytter egne ansatte som svømmeinstruktører, og utgifter til vikar for ansatte som følger barna til og fra svømmehallen.
 • Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet.
 • Bydeler/kommuner, barnehageeier/barnehager og svømmeklubber /organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.
 • Tilskuddsmottaker velger hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.
 • Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud.
 • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager, skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker skal rapportere til Statsforvalteren på hvor mange barn som har gjennomført vanntilvenning/svømmeopplæring, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Statsforvalteren lager en samlet oversikt for våre fire fylker, og bruker informasjonen i vår rapportering til Utdanningsdirektoratet.

Statsforvalteren kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Rapportering

Mottaker av tilskuddet skal rapportere til Statsforvalteren i Oslo og Viken om bruk av midlene innen 24. januar 2025. Rapporteringsskjema finner du under fanen "Lenker".

Les mer om svømmeopplæring 

Du kan lese mer om svømmeopplæring på nettsiden Svømmedyktig. Nettsiden gir tips til svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen. Siden er primært for grunnskoler, men er også relevant for barnehager.

Søknadsfrist:
21. august 2024 23:59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Rapporteringsfrist:
24. januar 2025 23:59