Innsyn

Offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.

Publisert 13.12.2018

Om ordningen

Bestillingen din blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.

Under "Stat" finner du oss.

Søket kan sorteres etter dokument/sak og virksomhet. Du kan avgrense tidsrommet det søkes i.

Personvern 

Statsforvalteren behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i 

Statsforvalterens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra den offentlige journalen. For Statsforvalteren gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Enkeltsaker innen fritt rettsråd, førerkort og fri saksførsel utgjør litt i overkant av 8200 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen.

Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på postmottak.