Om oss

Oppdatert 11.01.2022

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter, og har en sentral rolle som bindeledd og koordinator mellom stat og kommuner. 

Oppgaver og ansvar

Statsforvalterens oppgaver kan deles inn i tre hovedområder:

  • Vi gjennomfører nasjonal politikk i fylkene og ivaretar en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
  • Vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet, og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
  • Vi formidler og samordner statlige styringssignaler til kommunene, og gir råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktorater

Statsforvalterens oppgaver er omfattende og mangesidige. Blant annet inngår familiesaker med stor betydning for den enkelte, som separasjon, skilsmisse og barnevernssaker.

Fri rettshjelp, utbetaling av statstilskudd til trossamfunn, naturforvaltning, friluftsliv og forurensning er også saksområder som berører mange, likeså sosial- og helsesaker.

Andre viktige områder er distrikts- og arealplanlegging, utdanning, miljøsaker, landbruksspørsmål, vergemål, samfunnssikkerhet og beredskap.

Administrativt er Statsforvalteren underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, mens de enkelte fagdepartementene gir styringssignaler på sine fagfelt.

Området

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus forholder seg til fire fylker:

  • Østfold, Buskerud og Akershus fylker med 51 kommuner
  • Oslo fylke og kommune med 15 bydeler

Det bor mer enn to millioner mennesker i fylkene.

Se filmen om Statsforvalterens oppgaver: 

Årsrapporter og styringsdokumenter for Statsforvalterne