Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Noen viktige føringer til kommunenes planlegging:

Se også lenkede dokumenter om dispensasjonsbehandling, utvalgte naturtyper, avløp i arealplanleggingen og tiltak innen områdekonsesjon (energiloven).


24.06.2024

Mange dispensasjoner i strandsonen langs Oslofjorden

Vi har gått gjennom alle søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet fra 2019-2022. Flesteparten av søknadene gjelder fritidsbebyggelse og brygger. En gjennomgang av søknadene viser at det er store variasjoner mellom kommunene i antall saker og hvilken praksis de har for å innvilge dispensasjon.


14.06.2024

Uttalelse med innsigelser og faglige råd til kommuneplanens arealdel i Hol

Vi mener det er positivt at Hol kommune har foreslått å tilbakeføre flere byggeområder til LNF-formål i forbindelse med revidering av arealdelen. Samtidig er det foreslått flere nye byggeområder, og noen av disse mener vi er i strid med nasjonale og viktige regionale føringer.


29.04.2024

Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 20. august 2024. 


04.03.2024

Uttalelse med innsigelser og faglige råd til kommuneplanens arealdel i Sarpsborg

Sarpsborg kommune har gjennomført et veldig stort arbeid med rullering av arealdelen, som er på høring for tredje gang. Vi har fremmet innsigelser til fem av de foreslåtte arealendringene.


26.02.2024

Webinarserie om klima og natur for planleggere

Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene.


09.02.2024

Motsegn og faglege merknadar til ny høyring av kommuneplanen sin arealdel for Gol

Gol kommune har gjort mange gode justeringar i forslaget til ny arealdel av kommuneplanen. Ut frå nasjonale og vesentlege regionale interesser innan våre ansvarsområde, har vi likevel motsegn til nokre konkrete byggeområde og ei føresegn i det nye planforslaget.


31.01.2024

Kommunene må ivareta avløp i arealplanleggingen

Vi har sendt et brev til kommunene med forventinger til hvordan avløp må ivaretas i kommunenes arealplanlegging.


30.01.2024

Nytt jordvernbrev - Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

I eit felles brev frå landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjer dei kommunepolitikarane merksame på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.


04.01.2024

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2024

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2024 for plansaker og landbrukslovsaker.


02.01.2024

Uttalelse med innsigelser og faglige råd til kommuneplanens arealdel i Oslo

Vi mener Oslo kommune har utarbeidet en god plan for den videre arealutviklingen i kommunen. Vi har likevel fremmet noen innsigelser for å ivareta vannmiljø, støyhensyn og gravplasser.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel