Tre skogområder vernet i Østfold, Buskerud og Akershus

Den døde veden er full av liv. Her representert med døde granlåger i Høgsmåsan og Geitåsen (til venstre) og Gukilhøgda og Abbortjernhøgda (øverst til høyre), og en rosenkjuke (NT) fra Melåa. Foto: Statsforvalteren nede til høyre, Biofokus de to andre

Kongen i statsråd vedtok i dag vern av 27 verdifulle skogområder i Norge. Tre av områdene ligger i Østfold, Buskerud og Akershus.

Publisert 21.06.2024

Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, og dagens vernevedtak vil bl.a. bidra til å oppfylle nasjonale miljømål om at

  • et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner
  • ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Det er også et nasjonalt mål om å verne 10 prosent av skogen. Per i dag er ca. 5,3 prosent av all skog vernet. 

De syv områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

De nye vernede områdene i vår region

Det er opprettet ett nytt naturreservat:

  • Melåa, Modum kommune, Buskerud, ca. 409 dekar

Området består av variert og kalkrik skog i og rundt bekkekløfta som dannes av elva Melåa. I hele verneområdet er det registrert et svært stort artsmangfold og stor tetthet av truede arter knyttet til død ved, gammelskog og kalkrik grunn.

To eksisterende naturreservater er utvidet:

  • Gukilhøgda og Abbortjernhøgda, Aurskog-Høland og Indre Østfold kommuner, nytt totalareal på ca. 2 570 daa

Utvidelsen består av barskog som har stedvis grovvokste furuer på blåbærmark og frisk bærlyngmark. Flere dalsøkk har rik sumpskog og svært produktiv granskog, med begynnende dødved-dannelse. 

  • Høgsmåsan og Geitåsen naturreservat, Lillestrøm og Gjerdrum kommuner, nytt totalareal på ca. 1 135 daa

Utvidelsen tilfører gammel barskog rundt svært viktige myrområder, og myr som kan restaureres. Deler av området er rikt på dødved inkludert flere konsentrasjoner av læger etter lokale sammenbrudd i tresjiktet, og det er også en del gadd.

I forbindelse med forhandlingene har en av grunneierne innenfor eksisterende Høgsmåsan naturreservat trukket seg. Dette arealet blir da stående med eksisterende verneforskrift for Høgsmåsan naturreservat, og blir grensende inn til Høgsmåsan og Geitåsen naturreservat.

Vernekart og forskrifter for områdene kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.

Om bruk og forvaltning av områdene

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. To av områdene inneholder restaureringsarealer. Aktuelle restaureringstiltak kan være tetting av grøfter i myrarealene.

Reservatene er fredet mot alle inngrep som kan skade verneverdiene. Eksempelvis er derfor hogst og tekniske inngrep forbudt. Vernet er ikke til hinder for fortsatt bruk til friluftsliv, jakt, fiske, plukking av bær og matsopp. Beite er tillatt.

Det henvises til forskriftene for nærmere informasjon om regler som gjelder i det enkelte verneområdet. Om ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder andre lover som for eksempel viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.