Urbant landbruk

Urbant landbruk er todelt, og består av tradisjonell gårdsdrift og markedshager i urbane områder som leverer varer og tjenester direkte til byens eller tettstedets befolkning. Den andre delen er dyrkingsaktiviteter uten direkte næringsøkonomisk betydning, som ofte har et sosialt formål i tillegg til lokal matproduksjon. Eksempler på dette kan være parsellhager, felleshager, private hager og takhager.

Viktig for landbruket
Urbant landbruk kan bidra til kunnskapsutveksling mellom landbruket og befolkningen, utvikling av gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, utvikling og styrking av nettverk mellom bønder og forbrukere, og kan gi landbruket flere muligheter som tjenesteleverandør til urbane strøk.

Grønnere byer
Regionen har mange urbane landbruksaktiviteter i byer og tettsteder. Urbant landbruk er også viktig for en mer miljøvennlig byutvikling, byens kulturlandskap og grønne lunger, og for tiltak innen utdanning-, helse- og sosialsektoren. Dette bidrar til å gjøre byen og tettstedet til et grønnere, mer helsefremmende og triveligere sted å bo. Grønne tak, parsellhager, andelsgårder og private hager er viktige aktiviteter for det biologiske mangfoldet av jordas mikroorganismer, insekter, fugler og andre dyr i byen.

Det bynære landbruket
Det bynære landbruket omfatter alle gårder, andelslandbruk og markedshager i randsonene av tettbygde strøk og har en unik nærhet til et stort marked i regionen, - spesielt innen honning- og grønnsaksproduksjon, frukt-, og bærproduksjon og innen tjenesteytelse, som f.eks. Inn på tunet og landbruksbasert reiseliv. Gårdbrukerne skjøtter et viktig kulturlandskap med beitedyr, åkerdrift og skog, som ofte er turområder for befolkningen. Presset på dyrket mark er stort, og aktive gårder med mat- og tjeneste-produksjon bidrar til å verne om matjorda i en region med landets beste matjordressurser.

Brobygging
Vårt mål med urbant landbruk er derfor å bidra til en grønnere byutvikling med grønne lunger og dyrkingsmuligheter. Dyrking av egne grønnsaker kan øke kunnskapen om og betydningen av å ha en trygg, norsk matproduksjon. Slik kan urbant landbruk være en brobygger mellom landbruket og befolkningen. Tradisjonell gårdsdrift i og rundt byer og tettsteder, utvikling av andelslandbruk og ulike urbane dyrkingsaktiviteter er derfor viktig. Økt forståelse for verdien av matjord kan føre til en reduksjon i omdisponering av dyrka mark til andre formål og styrker jordvernet. En by med grønne lunger og dyrkingsmuligheter er

Urbant landbruk er et satsingsområde i regionalt næringsprogram for Oslo og Viken, som du kan lese her.