Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av tettbebyggelse – Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS – Flesberg kommune

Høringsfrist:
9. august 2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 12.02.2024 mottatt søknad fra Asplan Viak AS, på vegne av Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS. Det søkes om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av Søndre Blefjell tettbebyggelse.

Publisert 31.05.2024

Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS sitt avløpsanlegg ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann større enn 2 000 pe til ferskvann. Denne tettbebyggelsen er dermed regulert etter forurensningsforskriften kap. 14 med Statsforvalteren som forurensningsmyndighet. Nipeto avløpsrenseanlegg er ett av ti avløpsrenseanlegg med et utslipp større enn 50 pe innenfor tettbebyggelsen.

Nipeto avløpsrenseanlegg har i dag utslippstillatelse for inntil 326 hytter og 1 304 pe, gitt av Flesberg kommune den 18.12.2018. Dagens anlegg ble ferdigstilt i desember 2018 og er et biologisk-kjemisk renseanlegg. Avløpsrenseanlegget planlegges utvidet med en utjevningstank, et nytt bygg med skruesil for fjerning av avløpssøppel, to nye reaktortanker, utstyr for akkreditert prøvetaking, samt et sandfilter for etterpolering av renset avløpsvann. Dette er planlagt utført innen 2027.

Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS søker om utslipp fra del av Søndre Blefjell tettbebyggelse, med samlet tilført avløpsmengde på 1 600 pe (BOF5) i maksuke. Dette tilsvarer avløpsmengden fra 420 hytter (380 hytter à 4 pe, og 40 minihytter à 2 pe). Pr. januar 2024 er det 74 hytter à 4 pe og 10 minihytter à 2 pe tilknyttet avløpsrenseanlegget. Det er kun hytter som skal tilknyttes avløpsrenseanlegget. Det er ikke søkt om å motta septikslam ved avløpsrenseanlegget.

Avløpsnettet til Nipeto avløpsrenseanlegg opplyses å være relativt nytt og med svært lite innlekk av fremmedvann. Det er én hovedpumpestasjon på eksisterende avløpsnett. I tillegg planlegges det en ny hovedpumpestasjon som skal pumpe avløpsvann fra Gampeflå frem til eksisterende pumpestasjon. Det har ikke vært overløp fra den eksisterende hovedpumpestasjonen, men dersom dette skulle forekomme vil utslippet gå til terreng med videre avrenning fra våtdrag/myr ned mot Nedre Nipetovatnet. Ved overløp fra den planlagte pumpestasjonen på Gampeflå vil avløpsvann renne ut til terreng og videre til bekk som renner ut i bekken Rendla.

Søker skriver at den nærmeste bebyggelsen til renseanlegget er hytter. Avstanden til nærmeste hytte er i dag ca. 30 meter. Avstand fra renseanlegg og sandfilterbasseng til nærmeste tomtegrenser for nye hyttetomter i foreslått reguleringsplan for området er fra 5 til 30 meter.

Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS søker om følgende renseeffekter som årlig middelverdi:

  • Fosfor: 90 % på eks. renseanlegg 92 % når utvidet anlegg står klart i 2027.
  • BOF5: 90 % på eks. renseanlegg, 90 % når utvidet anlegg står klart i 2027.
  • KOFCR: 75 % på eks. renseanlegg, 80 % når utvidet anlegg står klart i 2027.
  • Nitrogen: Kun dokumentasjon på inn- og utløpsverdier.

Søker opplyser om at prøvetaking på eksisterende renseanlegg opprettholdes som i dag, med 6 årlige stikkprøver på inn- og utløp. Dette betyr at det søkes om et unntak fra kravet om at prøvene skal tas som døgn- eller ukeblandprøver jf. forurensningsforskriften § 14-11. Det søkes om unntak frem til utvidelse av renseanlegget i 2027 hvor det tilrettelegges for akkreditert prøvetaking (døgnblandprøver), evt. prøvetakingssystem iht. krav i ny forurensningsforskrift.

Renset avløpsvann slippes i dag ut til et skogsområde nedenfor avløpsrenseanlegget, renner via løsmasser, terreng og en mindre bekk ned til Nipetobekken. Utløp av renset avløpsvann skal i løpet av 2024 føres til et sandfilteranlegg for etterpolering, før det ledes til skogsterreng og renner videre ned til Nipetobekken. I søknaden angis det at prøvetaking og resipientvurderinger tilsier at Nipetobekken nedstrøms renseanlegget har tilstrekkelig resipientkapasitet for utslipp fra ca. 1 200 pe på årsbasis. Før belastningen på avløpsrenseanlegget når 1 200 pe anbefaler Asplan Viak AS at utslipp av renset avløpsvann overføres til et infiltrasjonsanlegg i en grusforekomst 750 meter nedstrøms renseanlegget. Ved denne grusavsetningen har Nipetobekken et samløp med en sidebekk, slik at resipientkapasiteten dobles.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 09.08.2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2022/10719.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.