Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpssektoren i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
2. august 2024 23:59

Statsforvalteren har den 28.08.2023 mottatt søknad fra Fredrikstad kommune om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra avløpssektoren i kommunen. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon i form av revidert søknad den 16.05.2024.

Publisert 06.06.2024

Sammendrag av søknaden

Fredrikstad kommune søker om tillatelse til det nye Fredrikstad avløpsrenseanlegg, som skal erstatte dagens anlegg (Øra avløpsrenseanlegg). Det nye avløpsrenseanlegget er under bygging og er planlagt ferdigstilt innen 01.08.2026. I forbindelse med bygging av det nye avløpsrenseanlegget skal det også bygges et eget slambehandlingsanlegg/biogassanlegg for behandling av avløpsslam, og det skal bygges ny utløpsledning med nytt utløpspunkt.

Søknaden omfatter utslipp fra det kommunale transportsystemet for avløpsvann med avløpsledninger, pumpestasjoner, nød- og driftsoverløp, samt det nye avløpsrenseanlegget.

Lokalisering av nytt avløpsrenseanlegg

Fredrikstad avløpsrenseanlegg er lokalisert på Øra, som er et industri- og havneområde som ligger sør for Gamlebyen, ved utløpet av Glomma. Det nye avløpsrenseanlegget skal bygges ca. 200 meter øst for eksisterende Øra avløpsrenseanlegg, ved Gansrødbukta og Øra naturreservat.

Fredrikstad avløpsrenseanlegg ligger innenfor Fredrikstad tettbebyggelse. Det er i 2022/2023 utført en beregning av pe etter NS 9426 (Norsk Standard) for å finne den samlede størrelse på Fredrikstad tettbebyggelse. Ifølge søknaden er samlet utslippsstørrelse for tettbebyggelsen i 2050 beregnet til 194 788 pe (BOF5).

Området der det nye Fredrikstad avløpsrenseanlegg skal bygges er regulert til næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan (kommuneplanens arealdel 2023-2035), vedtatt 15.06.2023.

Omsøkt ramme

Med bakgrunn i planlagt befolkningsvekst i tettbebyggelsen tilknyttet Fredrikstad og Hvaler kommuner og planlagt størrelse på Fredrikstad avløpsrenseanlegg, søker Fredrikstad kommune om en ramme på 230 000 pe i maksuken. Rammen tar hensyn til dimensjonerende kapasitet for avløpsrenseanlegget i 2050, og tar høyde for en forventet samlet befolkningsvekst på 15 % og en usikkerhetsfaktor for etablering av ny industri med påslipp til avløpsrenseanlegget.

Omsøkt rensekrav

Nytt avløpsrenseanlegg er planlagt satt i drift 01.08.2026, og det skal gjennomføres prøvedrift av renseanlegget i ett år, der blant annet renseprosessene skal kjøres i gang ved å bygge opp biologien (levende bakterier) i anlegget. Fredrikstad kommune søker derfor om å utsette overholdelse av sekundærrensekravet til 05.04.2027 og at øvrige nye rensekrav skal gjelde fra 01.08.2027.

Fredrikstad kommune søker om følgende rensekrav for Fredrikstad avløpsrenseanlegg;

Parameter

Reduksjon

Maksimal utløpskonsentrasjon

Fra dato

BOF5

70%

80%

25 mg/l

25 mg/l

05.04.2027

01.08.2027

KOF

75 %

85 %

125 mg/l

125 mg/l

05.04.2027

01.08.2027

Tot-P

90 %

0,5 mg/l

01.08.2027

Tot-N

75 %

80 %

85 %

6 mg/l

6 mg/l

6 mg/l

01.08.2027

31.12.2035

31.12.2040

SS

90 %

35 mg/l

01.08.2027

 

Fredrikstad kommune søker om følgende maksimale utslippskrav;

Parameter

Maksimal utslippsmengde tonn/år

Fra dato

BOF5

431

01.08.2027

KOF

1014

01.08.2027

Tot-P

6,2

01.08.2027

Tot-N

112

01.08.2027

SS

342

01.08.2027

 

Ifølge søknaden vil de omsøkte rensekravene hensynta forventede skjerpede rensekrav som er skissert i forslag til revidert avløpsdirektiv fra EU.

Behovet for å rense miljøgifter og medisinrester er ikke vurdert, men Fredrikstad kommune er kjent med kravet om kvartærrensing i forslag til nytt avløpsdirektiv, og har derfor satt av areal slik at det nye renseanlegget kan utvides med ekstra rensetrinn dersom et slikt krav trer i kraft.

Slambehandling/biogassanlegg

Anlegg for behandling av avløpsslam med biogassanlegg, i tilknytning til det nye avløpsrenseanlegget, skal behandle internt produsert slam og mottatt septik fra egen kommune. Biogassanlegget klassifiseres som biologisk behandling, der hele prosessen foregår anaerobt. Anlegget er dimensjoneres for å kunne behandle ca. 83 tonn (våtvekt) foravvannet slam per dag, som er forventet mengde i dimensjonerende år (2050). Kommunen vurderer at slambehandlingsanlegget dermed ikke er omfattet av forurensingsforskriften kap. 36 vedlegg 1, punkt 5.3 siste ledd «Når den eneste avfallshåndteringsaktiviteten som utføres er anaerob utråtning, skal kapasitetsgrensen for denne aktiviteten være 100 tonn per dag.». Fredrikstad kommune vurderer at slambehandlingsanlegget derfor ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling.

Slambehandlingsprosessen har indirekte utslipp til vann, ved at rejektvann fra ferdig utråtnet slam føres tilbake til vannbehandlingen i avløpsrenseanlegget. Nye Fredrikstad avløpsrenseanlegg er dimensjonert for å håndtere belastningen fra denne rejektvannsstrømmen. Kommunen ønsker at slambehandlingsanlegget ses på som en integrert del av avløpsrenseanlegget, uten egne rensekrav.

Ferdig utråtnet, og avvannet slam lagres midlertidig i to tørrslamsilioer, hver med en kapasitet på 100 m³, før det kjøres ut for disponering på landbruksjord.

Utslippspunkt

Fredrikstad kommune planlegger nytt utslippspunkt for det nye avløpsrenseanlegget. Utløpsledningen skal legges sørover langs sjetéen og vestover rundt Øraspissen, før den føres ut i sjø i Ørakanalen, og videre ut i Røsvikrenna, hvor renset avløpsvann slippes ut på 8 meters dyp.

Delen av utslippsledningen som skal graves ned i sjøbunnen er 380 meter lang. I tillegg skal det etableres et nødoverløp i samme trasé, på 280 meter. Nødoverløpet har utslipp på ca. 5 meters dyp.

Selve traséen og gravearbeid i forbindelse med utslippsledningen inngår ikke i denne søknaden. Fredrikstad kommune er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser for arbeid med legging av utslippsledning. Hvis det er behov for tillatelse til midlertidig anleggsarbeid og/eller mudring og utfylling i sjø, skal dette søkes Statsforvalteren om i egen søknad. Vi viser til at kommunen er forurensningsmyndighet hvis det skal graves i forurenset grunn eller over nedlagt deponi.

Utklipp fra søknaden om utslippstillatelse revidert 15.05.2024, viser område for nytt avløpsrenseanlegg og trasé for utslippsledning og utslippspunkt

Figur 1: Utklipp fra søknaden om utslippstillatelse revidert 15.05.2024, viser område for nytt avløpsrenseanlegg og trasé for utslippsledning og utslippspunkt

Avløpsnett

Kommunen søker om utslipp av kommunalt avløpsvann fra pumpestasjoner og nød- og driftsoverløp som tilsvarer en total virkningsgrad på avløpsnettet på 93 % fra 2026.

Kommunen har 180 pumpestasjoner med tilknyttede overløp, 138 driftsoverløp og 26 nødoverløp på avløpsnettet. Hovedandelen av det 663 km lange ledningsnettet består av separatsystem/spillvannssystem. 23 % av avløpsledningene er imidlertid fellessystem. I Fredrikstad kommune er avløpsledninger lagt før 1970 hovedsakelig betongledninger, og avløpsledninger lagt etter 1970 hovedsakelig plastledninger. Avløpsledninger lagt før 1970 er i generelt dårlig forfatning og har teoretisk akutt behov for sanering, står det beskrevet i søknaden.

Fredrikstad kommune har et mål om fornyelsestakt for avløpsnettet på 8 km per år.

Kommunen har beregnet at andelen fremmedvann inn på ledningsnettet som går til avløpsrenseanlegget, er 58 %.

Utslipp til luft og støy

Drift av avløpsrenseanlegget vil kunne medføre utslipp til luft i form av lukt og støy.

Kommunen søker om at beregnet luktimmisjon ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager ikke skal overstige 2 ouE/m³ som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil.

Nye Fredrikstad avløpsrenseanlegg er lokalisert like øst for nåværende Øra renseanlegg, og øvrige anlegg driftet av Frevar KF (kommunalt foretak). Fredrikstad kommune har gjennomført en støykartlegging for Frevar KF sine anlegg i 2022, og resultatene viste at ingen boliger eller personer var utsatt for støy fra disse anleggene. Det er ikke forventet at nye Fredrikstad avløpsrenseanlegg vil medføre mer støy til omgivelsene enn Frevar KF sine eksisterende og øvrige anlegg.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Fredrikstad kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 02.08.2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/29798».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.