Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Skanska Norge AS – Fossum slambehandlingsanlegg – Fossumveien 70 - Bærum kommune

Høringsfrist:
29. juli 2024 23:59

Statsforvalteren har den 02.05.2024 mottatt søknad fra Skanska Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Fossum slambehandlingsanlegg ved Fossumveien 70 (gbnr. 31/12) i Bærum kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 31.05.2024.

Publisert 14.06.2024

Bakgrunn

Skanska Norge AS er entreprenører på flere store anleggsprosjekt i regionen hvor det foregår tunneldriving. Driving av tunneler fører til produksjon av ulike typer masser, blant annet finstoff. Slik finstoff blir omdannet til mineralsk slam ved innblanding av driftsvann, vann som tilføres under boring, og innlekkasjevann. På grunn av høyt vanninnhold i slammet er det ikke mulig å nyttiggjøre slammet i prosjektene og de må derfor leveres til deponi. Tunnelslam må transporteres med sugebil, men fordi sugebiler har liten kapasitet i forhold til mengden slam som produseres, kreves det en betydelig andel sugebiler. I tillegg kan det være stor avstand fra prosjektet til deponi som kan motta slammet. Mengden slam, små sugebiler og stor avstand til mottaker resulterer i mye transport og tilhørende CO2-utslipp. For å redusere behovet for transport har Skanska Norge AS etablert et slambehandlingsanlegg som reduserer vanninnholdet i massene i Bærum kommune.

Sammendrag av søknaden

I sin søknad beskriver Skanska Norge AS prosess og logistikk ved anlegget, samt deres vurderinger av mulige forurensninger. Ved anlegget mottar Skanska Norge AS slam fra sine prosjekter, presser vannet ut av slammet med en filterpresse og leverer filterkaker med redusert vanninnhold til deponi. Etter behandling er vanninnholdet i slammet/filterkaken så lite at det kan transporteres med konvensjonelle lastebiler til deponi. Slike lastebiler har en betydelig større kapasitet enn sugebilene, og dermed reduseres mengden tungtransport på veiene. Vannet som er presset ut av slammet blir pH-justert og slippes på det kommunale spillvannsnettet.

Søker opplyser at anlegget er i drift mandag til torsdag i tidsrommet 07.00-19.00. Anlegget er designet for at det skal være en lukket prosess hvor det eneste utslippspunktet er påslipp til kommunalt nett. Søker mener at det ikke vil være luktutfordringer, og minimalt med støy fra deres drift av anlegget. I tillegg mener de at det er svært usannsynlig at lokale vannforekomster som Bogstadsvannet (300 m unna) vil bli rammet av utslipp. Dette er begrunnet i at de kun vil ha mindre mengder slam og vann ved anlegget, at viskositeten til tunnelslam gjør at det ikke vil renne langt og at vannet vil drenere til grunn før det når nærmeste vannforekomst. Basert på data fra 2023 og 2024 anslår Skanska at det er i gjennomsnitt 7-8 tungtransporter til og fra anlegget daglig. Dette inkluderer både leveranse av mineralsk slam fra sugebil og utkjøring av filterkaker til deponi.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Skanska Norge AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 29.07.2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/11033».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
29. juli 2024 23:59