Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


22.03.2024

3 716 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2023

Antall skilsmisser var 3 250. Vi registrerer en nedgang i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens antall skilsmisser er på samme nivå.


20.03.2024

I 2023 ga vi 386 tillatelser til askespredning

I Oslo og Viken gir vi tillatelse til askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet.


12.02.2024

Digitaliserer tjenestene rundt dødsfall

Digital gravferdmelding skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i anledning en gravferd. Tjenesten erstatter ikke eventuell kontakt med tros- og livssynssamfunn og begravelsesbyrå, men kan gjøre deg mer selvhjulpen og kobler også sammen aktører som har en rolle når noen dør.


08.02.2024

Enslige mindreåriges rettssikkerhet på asylmottak

I vår årsrapport for tilsyn med mottak der det bor enslige mindreårige asylsøkere, oppsummerer vi et bekymringsfullt bilde av risiko. Våre tilsyn viser at barn og ungdom i en allerede sårbar situasjon, etter flukt og alene i landet, kan oppleve omsorgssvikt, overgrep, manglende sikkerhet og forsvinning fra mottak.


06.02.2024

Lihkku beivviin - læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn!

Vi gratulerer med Samenes nasjonaldag 6. februar. 


22.12.2023

Ny offentlig salærsats fra 1. januar 2024

Salærsatsen for advokater er endret med virkning fra 1. januar 2024. Ny salærsats er 1 215 kroner. 


26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


16.10.2023

Sluttmål for introduksjonsprogrammet og rask overgang til arbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med en tolkningsuttalelse om sluttmål for introduksjonsprogrammet og hvordan målsettingen om at mange skal komme raskt ut i arbeid skal forstås. Avklaringene gjelder både for introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4 og det midlertidige kapittel 6A.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


16.05.2023

UTSATT - Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Dette webinaret må dessverre bli utsatt til januar/februar. Vi varsler alle påmeldte. Webinaret vil ha vekt på artikkel 24 - Utdanning


Flere nyheter Få nyhetsvarsel