Retten til et trygt og godt skolemiljø

Oppdatert 28.06.2024

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, på skolefritidsordningen eller på leksehjelpsordningen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre. Du kan si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke enten rød eller oransje meldeknapp. Hvis du bruker den oransje meldeknappen, må du logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

Vis mer

Ved spørsmål om skolebytte, innsyn i saken, spesialundervisning og skoleskyss, skal du ringe 69 24 70 00.

Hvis du allerede har en skolemiljøsak hos oss kan du ringe saksbehandleren din. Telefonnummeret til denne finner du øverst til høyre i brev du har fått fra oss.

Slik arbeider vi med saker som blir meldt inn

Vi ringer deg som har meldt ifra til oss så fort vi kan etter at vi mottar meldingen. Du kan forvente at dette skal skje i løpet av fem arbeidsdager.

I telefonsamtalen vil vi høre fra deg hva meldingen gjelder. Vi vil også bli enige med deg om videre behandling av henvendelsen til oss.

Etter at vi har snakket med deg vil vi ta kontakt med rektor. Rektor skal ha kjent til i minst fem arbeidsdager hvordan eleven opplever skolemiljøet. Hvis rektor har kjent til saken lenge nok kan vi ta saken til behandling. Vi sender så brev til skolen der vi ber skolen forklare hvordan den har utført pliktene den har overfor eleven (aktivitetsplikten). Skolen skal sende inn dokumentasjon som bekrefter det de skriver.

Skolen skal forklare hva som er gjort for å:

  1. Følge med på hvordan eleven har det (før og etter rektor ble varslet)
  2. Gripe inn i situasjoner eller mot krenkelser som eleven blir utsatt for eller er en del av
  3. Varsle rektor om at eleven kanskje eller helt sikkert ikke har det trygt og godt på skolen
  4. Undersøke saken til eleven
  5. Lage tiltak på bakgrunn av undersøkelser og opprette en aktivitetsplan

Skolen skal også forklare:

  • Hvorfor tiltakene de har valgt er egnede og tilstrekkelige
  • Hvordan eleven har blitt hørt og fått mulighet til å være med på å lage tiltak
  • Hvordan skolen har vurdert hva som er det beste for eleven og andre elever 

Forklaringen og dokumentasjonen skolen sender oss skal den også sende til foreldrene dersom eleven er under 18 år. Dere kan uttale dere til oss om det skolen skriver. 

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken.   

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og om nødvendig sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. 

Klagerett

Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Du må i så fall klage innen tre uker etter at du har mottatt brevet. I klagen må du forklare hva du er uenig med oss i, og hvilken endring du vil oppnå med klagen. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans. Dette går frem av oppl. § 9 A-6 femte ledd, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Som part i saken har du, med noen unntak, rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Dette går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Skolen og skoleeier har ikke klagerett på vedtaket vårt eller på vedtak fra Utdanningsdirektoratet.


Publisert 01.07.2024

Tilsyn med Drammen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Drammen kommune og Tømmerås skole. Temaet for tilsynet er internkontroll og skolemiljø.


Publisert 05.06.2024

Tilsyn med Nes kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nes kommune og Neskollen skole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 30.05.2024

Tilsyn med Lier kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lier kommune og Sylling skole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 08.05.2024

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Bjørnsletta skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


Publisert 09.04.2024

Tilsyn med Østfold fylkeskommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Østfold fylkeskommune og Glemmen videregående skole. Temaet for tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 22.01.2024

Flere elever opplever mobbing i grunnskolen

Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, ser vi de siste to årene en markant økning i andelen elever som opplever mobbing i grunnskolen. 


Publisert 10.01.2024

Tilsyn med Ringerike kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ringerike kommune og Hov ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


Publisert 19.12.2023

Tilsyn med Fredrikstad kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Fredrikstad kommune og Kjølberg skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


Publisert 30.06.2023

Tilsyn med Øvre Eiker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Øvre Eiker kommune og Vestfossen ungdomsskole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 29.06.2023

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Blindern videregående skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.