Barnehage og opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • De som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til videregående opplæring. Retten til videregående opplæring varer frem til du har oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Dette er nye regler som gjelder fra 1. august 2024 når ny opplæringslov trer i kraft. Det er fylkeskommunen som har ansvar for opplæring på videregående skole. 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


08.07.2024

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2024

På Udir sin nettside finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole.


08.07.2024

Søk rentekompensasjon!

Regjeringen vil gjøre skolen mer praktisk og variert, og har opprettet en ordning der skoler kan få rentekompensasjon for investeringer som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.


04.07.2024

Informasjon om tilretteleggingsmidler til barnehageeiere

Det blir anledning til å søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2024-2025.


04.07.2024

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene/fylkeskommunene til å gi grunnskoleopplæring/videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.


01.07.2024

Tilsyn med Drammen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Drammen kommune og Tømmerås skole. Temaet for tilsynet er internkontroll og skolemiljø.


26.06.2024

Tilsyn med Oslo kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Frogner. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 37.


25.06.2024

Tilsyn med Fredrikstad kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Fredrikstad kommune. Temaet for tilsynet er bruk av alternativ opplæringsarena for elever med rett til spesialundervisning.


24.06.2024

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Kunnskapsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli og 1. august på Kunnskapsdepartementets ansvarsområder.


20.06.2024

Invitasjon til digital regelverksamling på skoleområdet

Vi inviterer til digital samling på utvalgte områder fra ny opplæringslov og forskrift.


18.06.2024

Tilsyn med lærernormen på skoleområdet

Vi fører tilsyn med 20 kommuner og 84 skoler i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold. Temaet for tilsynene er kommunenes oppfyllelse av lærernormen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel