Uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune

Rælingen kommune får skryt for at FNs bærekraftsmål ligger øverst i kommunens målhierarki og at målene følges opp i kommuneplanens arealdel. 

Publisert 02.06.2022

Revisjonen som nå er i gang er relativt beskjeden. Det er lagt inn syv  forslag til arealbruksendringer. I hovedsak mener vi kommuneplanen følger opp nasjonale og regionale føringer for kommunal planlegging.

I vår uttalelse har vi kommentarer knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, masseforvaltning, jordvern, vannmiljø, naturforvaltning (inkl. Marka), samfunnssikkerhet, folkehelse og avvikssonen for støy. Som følge av at Blystadlia vest skal avsettes til boligbebyggelse foreslår Rælingen kommune å endre avvikssonen for støy. Området blir omfattet av avvikssonen, og det åpnes for bebyggelse i rød støysone. I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 bør det ikke tillates støyfølsom bebyggelse i rød støysone.

På bakgrunn av at Blystadlia vest ikke er et prioritert vekstområde og at utbygging der ikke vil være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging mener vi det vil være svært uheldig å inkludere området i avvikssonen for støy. Dersom området skal utvikles mener vi at området må planlegges på en måte som gir tilfredsstillende støyforhold, uten å kreve avvik fra støyretningslinje T-1442/2021. Vi har derfor fremmet innsigelse til kommuneplanens avvikssone og har bedt om at Blystadlia vest tas ut av avvikssonen.

Hele uttalelsen kan du lese her.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.