Ber om forbedring av C-korridoren for planlegging av ny E16 mellom Kongsvinger og E6

Vi fremmer innsigelse til alle korridorene for videre planlegging av E16 mellom Kongsvinger og E6. Vi mener C-korridoren kan være akseptabel, men jordbruksarealene må da ivaretas på en bedre måte.

Publisert 05.04.2022

Nye Veier har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6.

Vi mener det er lagt ned et omfattende og godt arbeid med planen, men det er en del usikkerhet til hva slags konsekvenser utbyggingen vil få for de nasjonale føringer vi skal passe på. Vi mener allikevel at grunnlaget er godt nok til å vurdere planforslagene som gjelder Viken fylke. Dette stiller seg noe annerledes for Innlandet, hvor Statsforvalteren i Innlandet har fremmet flere innsigelser

Det er laget et planforslag for tre hovedkorridorer:

  • A-alternativene mellom Slomarka og Gardermoen
  • F-alternativet mellom Slomarka og Nybakk langs dagens trasé
  • C-alternativene fra Nybakk til Kongsvinger i ny trasé

Samordning av statlige innsigelser

Planlegging av E16 Kongsvinger-E6 er et omfattende prosjekt som berører innbyggere og samfunnsutvikling i fire kommuner og to fylker. Det er derfor mange hensyn som skal tas, og mye som må veies opp mot hverandre der det skaper konflikt. Det har vært flere møter underveis i prosessen for å samordne statlige myndigheter. Dette har skjedd i samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Geografisk berører planforslaget nasjonale interesser noe ulikt i fylkene. Det er derfor slik at innsigelsene fra Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken er ulike. De trafikale virkningene for sideveisnettet og hensynet til barn og unge, vil blant annet bli sterkere berørt i Innlandet. I tillegg legger planforslaget opp til å gjenbruke mer av eksisterende trasé i Viken enn i Innlandet.

Av statlige myndigheter har også Forsvarsbygg og Statens vegvesen fremmet innsigelser til planforslagene i Viken. Disse er vurdert av Statsforvalteren og fremmet for kommunene.

De statlige høringsuttalelsene med innsigelser finner du til høyre på skjermen (eller nedenfor om du leser dette på mobiltelefonen).  

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Nes og Ullensaker - Statlig samordnet høringsuttalelse til kommunedelplan E16 Kongsvinger E6

Innsigelser og faglige råd til høring av kommunedelplan for E16 Kongsvinger E6

Innsigelse fra Forsvarsbygg

Innsigelser og faglige merknader fra Statens Vegvesen