Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2023?

I tilfeller der tap av husdyr og tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har dyreeier krav på erstatning for tap og følgekostnader. Du får mer informasjon om ordningen her. Søknadsfristen er 1. november.

Publisert 10.10.2023

Selv om en rovviltkontakt i Statens naturoppsyn har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Det er et krav at søknaden leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Overhold fristen!

Søknadsfristen er 1. november. Det er søkers eget ansvar å søke innen fristen. Ved behov må eventuell forsinket søknad avtales med Statsforvalteren innen fristen. Der søknader eventuelt sendes/leveres via kommunen, må kommunen sørge for at Statsforvalteren mottar disse innen fristen.

Nødvendige vedlegg

I henhold til erstatningsforskriften er det et vilkår for å få erstatning at dyreeier har gitt riktig og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet. Dette betyr at besetningsdata på individnivå, herunder ID, merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over alle tapte dyr, skade-/dødsårsak og sykdomstilfeller. Vedleggene skal legges ved den elektroniske søknaden. Dersom det ikke er mulig å få sendt besetningslisten og evt. andre vedlegg elektronisk, kan vedleggene sendes på vanlig post, og Statsforvalteren skal da ha mottatt disse senest fredag 4. november. Dersom søknaden inneholder manglende eller ufullstendig besetningslister kan dette medføre avkortning i erstatning.

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Statsforvalteren umiddelbart. Det er da viktig at ID-ene til dyrene som er kommet til rette fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal avkortes eller bortfalle.

Hva kan erstattes?

Alle tap av husdyr erstattes fullt ut når det foreligger bevis for at det er fredet rovvilt som har gjort skaden. Alle kadaver som Statens naturoppsyn har «antatt» eller «dokumentert» at er tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret. 

Det kan også gis erstatning dersom det er sannsynliggjort at det er fredet rovvilt som er årsak til skaden. Hva som kan erstattes og ikke er regulert av en egen forskrift som du finner ved å trykke her.

Har du spørsmål om utfylling av søknaden kan landbrukskontoret i kommunen din hjelpe deg, eller du kan ta kontakt med en av våre saksbehandlere som du finner til høyre/nederst på denne siden.