Erstatning for skader på husdyr

I tilfeller der tap av husdyr eller tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreier etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader.

Publisert 18.12.2018

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november og for tamrein 1. april. Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen.

Selv om rovviltkontakt i Statens naturoppsyn har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status "antatt" og "dokumentert" tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Det er krav om elektronisk søknad gjennom søknadssenteret som du også finner lenke til på høyre side. Søkeren må her registrere seg med enkle personopplysninger og vil få et passord tilsendt på epost. Elektronisk søknad sparer søkeren for tid, sikrer mer korrekte opplysninger og sparer Statsforvalteren for arbeid med å registrere søknaden.

Opplysninger om alle undersøkt skadesaker legges ut på nettsiden rovbase.no. Der kan man også finne opplysninger og statistikk for antall husdyr som er erstattet som tapt til store rovdyr fra 2006 og til i dag. Se rovbase.no/erstatning/sau og velg område (fylke eller kommune) og år for mer informasjon.


Publisert 22.01.2024

Erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2023

For beitesesongen 2023 har vi behandlet 69 søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt (ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn) i Oslo og Viken. Dette er ni flere søknader enn det som ble behandlet i 2022 og det er erstattet 281 flere sauer enn i fjor.


Publisert 10.10.2023

Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2023?

I tilfeller der tap av husdyr og tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har dyreeier krav på erstatning for tap og følgekostnader. Du får mer informasjon om ordningen her. Søknadsfristen er 1. november.


Publisert 20.03.2023

Reduserte tap til rovvilt i Oslo og Viken i 2022

For fjorårets beitesesong har vi behandlet 58 søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Antall søknader er omtrent på samme nivå som i 2021, mens antall erstattede dyr er noe redusert. 


Publisert 11.10.2022

Skal du søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt i 2022?

I tilfeller der tap av husdyr og tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har dyreeier etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader. Du får mer informasjon om ordningen her. Søknadsfristen er 1. november.


Publisert 18.10.2021

Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2021?

Når brunbjørn, gaupe, jerv, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeier rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning er 1. november 2021.


Publisert 15.10.2020

Har du tapt husdyr til rovvilt i 2020?

Når gaupe, jerv, brunbjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeieren rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader er 1. november.