Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2021?

Når brunbjørn, gaupe, jerv, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeier rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning er 1. november 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2021

Søknad om erstatning for sau må legges inn i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter – trykk her for direkte lenke til søknadssenteret. Husk å legge ved oppdaterte besetningslister.

Overhold fristen!

Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen. Ved behov må eventuell forsinket søknad avtales med Statsforvalteren innen fristen. Selv om rovviltkontakt har dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Der søknader eventuelt sendes/leveres via kommunen, må kommunen sørge for at Statsforvalteren mottar disse innen fristen.

Hva kan erstattes?

Alle tap av husdyr erstattes fullt ut når det er ført bevis for at det er fredet rovvilt som har gjort skaden. Alle kadaver som Statens naturoppsyn har «antatt» eller «dokumentert» at er tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret. 

Det kan også gis erstatning dersom det er sannsynliggjort at det er fredet rovvilt som er årsak til skaden. Hva som kan erstattes og ikke er regulert av en egen forskrift som du finner ved å trykke her. 

Nødvendige vedlegg

I henhold til erstatningsforskriften § 4 bokstav d er det et vilkår for å få erstatning at dyreeier har gitt riktig og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet. Dette innebærer besetningsdata på individnivå, herunder ID, merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over alle tapte, skade-/dødsårsak og sykdomstilfeller.

Dersom dyreeier har gitt fullstendige besetningsdata til sauekontrollen, og har samtykket i bruk av besetningsdata fra denne, anses dette kravet som oppfylt, jf. erstatningsforskriftens § 4 d.

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Statsforvalteren umiddelbart. Det er da viktig at ID-ene til dyrene som er kommet til rette fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal avkortes eller bortfalle.