Starter arbeidet med vern av syv skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av syv skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 29. april 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2021

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for følgende fem nye områder:

  • Fjellsjøhøgda, Lunner kommune, ca. 2564 daa.
  • Tullebrennhaugen, Lunner kommune, ca. 694 daa.
  • Mjellhovda og Møneåsen, Nes kommune, ca. 10498 daa.
  • Ryfjell, Flå og Nesbyen kommuner, ca. 4259 daa.
  • Sogna, Ullensaker kommune, ca. 995 daa.

Og utvidelse av følgende to områder:

  • Reieråsen, Moss kommune, endring på ca. 196 daa.
  • Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, endring på ca. 112 daa.

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rik og fuktig ravineskog i lavlandet til fattigere barskog i høyereliggende strøk. Skogområdene er gjennomgående eldre, men med enkelte yngre områder med godt restaureringspotensiale. Det er rikt biologisk mangfold i de foreslåtte områdene, og flere forekomster av sjeldne og trua arter.

Rapporter fra naturfaglige registreringer kan nedlastes fra margen til høyre. Området Sogna er ennå ikke kartlagt, men beskrives kort i oppstartsbrevet. Rapport fra Sogna vil bli publisert så snart den foreligger. I utvidelsesområdene vurderes kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig fra før, og for disse henvises det også til kort beskrivelse i oppstartsbrevet, og til naturbase.no.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 29. april 2021.

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2021/10906 og navn på området innspillet gjelder.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.