Starter arbeid med vern av 7 områder i Akershus og Buskerud

Prestehesten utvidelse (til venstre), Fra Gåsebekken til høyre (foto Egil Bendiksen), med arten almeskinn (foto: Kulberg)

Vi starter nå opp med verneplan for 7 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 9. april 2024.

Publisert 14.03.2024

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for følgende 3 nye områder:

  • Skøyenåsen, Lunner kommune, ca. 524 dekar
  • Tronstad sør, Lier kommune, ca. 348 dekar
  • Gåsebekken, Lier kommune, ca. 392 dekar

Og utvidelse av 4 områder:

  • Skotta, Bærum kommune, ca. 84 dekar utvidelse
  • Festningen naturreservat, Flå kommune, ca. 1534 dekar utvidelse
  • Prestehesten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, ca. 1665 dekar utvidelse
  • Tronstad naturreservat, Lier kommune, ca. 225 dekar utvidelse

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra ravineskog, rik edelløvskog, gammel barskog og kalkrik granskog. Det er rikt biologisk mangfold i de foreslåtte områdene, og flere forekomster av sjeldne og truede arter.

Rapporter fra naturfaglige registreringer kan nedlastes fra margen til høyre/nederst på siden. Skogvernrapportene er en ny type rapport som utarbeides når områder skal vurderes for vern. I denne storyen kan du lese om hva som inngår i rapportene og hvordan vi vurderer om skog er verneverdig. For Tronstad sør, Tronstad utvidelse og Skotta har vi vurdert at det er tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, informasjon om naturverdiene kan du finne i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 9. april 2024.

Du kan gi innspill til verneprosessen pr epost til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2024/11464.

Etter gjennomgang av innspillene til oppstartsmeldingen, vil verneforslag med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrift sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.