Viktige naturverdier sikres i nye naturreservater

Nedre deler av bekkekløften i nye Hellekleivåe naturreservat i Nore og Uvdal. Foto: Biofokus

I dag er det opprettet fire nye naturreservater og utvidet ett eksisterende naturreservat i Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.02.2022

Det er regjeringen som i dag har vedtatt vern av nye naturreservater i skog i Kongen i Statsråd. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Du kan lese mer om ordningen på frivilligvern.no

De vernede områdene representerer både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Formålet med reservatene er å bevare skogområder med truet, sjelden eller sårbar natur med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Verneverdiene er knyttet til blant annet gammel skog, raviner, bekkekløfter, myr og død ved. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Skogen skal gis mest mulig fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende eller døde trær.

Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. De nye naturreservatene har viktige naturverdier og et stort artsmangfold.

De nye skogvernområdene er:

  • Leitjernsfjellet naturreservat i Drammen kommune, Viken (eksisterende Løkmyr naturreservat er innlemmet i vernet) – 2262 dekar
  • Torshov naturreservat i Gjerdrum kommune, Viken – 216 dekar
  • Mjøsjødalen naturreservat i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, Viken – 1704 dekar
  • Hellekleivåe naturreservat i Nore og Uvdal kommune, Viken – 3219 dekar

Området som er utvidet er:

  • Vestre Risenhøgda og Fuglemåsan naturreservat i Aurskog-Høland kommune, Viken – 6941 dekar totalt etter utvidelsen

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Vernekart for områdene kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.