Fylkesmannen anbefaler nye skogvernområder

Vi har sendt vår tilråding til Miljødirektoratet om vern av to nye naturreservater i Viken. Områdene er Larshus i Lunner kommune og Galtedalstjerna i Lunner og Jevnaker kommuner. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2020

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Larshus, Lunner kommune, ca. 530 daa. Åtte private grunneiere.
  • Galtedalstjerna, Lunner og Jevnaker kommuner, ca. 572 daa. Ni private grunneiere.

Områdene foreslås vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 37. Formålet med vernet er i hovedsak å bevare områder bestående av en større andel eldre skog med det biologiske mangfoldet av arter, naturtyper og økosystemer og å sikre et representativt utvalg av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Fylkesmannens tilrådninger med oppsummering av innkomne høringsuttalelser, vurdering av disse, samt forslag til verneforskrifter og vernegrenser finner du i høyre marg.

Områdene er privat eid, og alt areal er tilbudt som frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern. Det er inngått endelige avtaler om vern mellom staten og grunneier.