Søknadsstatus produksjonssvikt 2023

Nedenfor ser du oppdatert status over søknadene om tilskudd ved produksjonssvikt. 

Publisert 05.07.2023

Det er kommet inn drøye 3500 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt.

Status for saksbehandlingen per 26. februar 2024

(vekstgruppe korn og grovfôr med husdyr):

Fremdrift og utfall          Antallsaker Utbetalt
Hos kommunen 626 0
Hos Statsforvalteren 127 0
Utbetalt forskudd 735 72 937 065
Innvilget (ferdigbehandlet) 1714 237 155 470
Avslått 203 0
Avvist 12 0
Trukket søknad 23 0
Totalsum 3440 310 276 535

 

Grafen over gjelder alle vekstgrupper - både de som behandles i nytt fagsystem (korn, grovfôr med husdyr og frukt) og de som behandles i det gamle fagsystemet (bær, grønnsaker, potet, grovfôr til salg og honning).

Høsten 2023 ble det kun utbetalt forskudd, fordi endelige satser ikke var vedtatt og lagt inn i systemet. Stortinget vedtok nye satser og maksbeløp i ordningen gjennom prp. 24 S den 15. desember 2023. Fra nyttår 2024 har vi kunnet fatte endelige vedtak basert på de nye satsene, i søknader der all avling er levert og dokumentert.

Når det gjøres endelig utbetaling i saker der det tidligere har vært utbetalt forskudd, føres saken som "innvilget (ferdigbehandlet)", og fjernes fra saker hvor det er utbetalt forskudd. Det er grunnen til at antall forskuddssaker går nedover.

Saksgangen

Saksgangen er at kommunene går gjennom opplysninger og dokumentasjon i søknadene før de sendes over til Statsforvalterne som behandler søknadene og utbetaler eventuelt tilskudd.
Les mer om produksjonssviktordningen hos Landbruksdirektoratet.

 

Antall søknader i ulike produksjoner

Over 80 % av søknadene gjelder svikt i produksjon av korn og annet frø til modning. 15 % av søknadene gjelder svikt i grovfôrproduksjon.

Fordelingen av søknader i ulike vekstgrupper ser du i figuren nedenfor.  

Diagram som viser antall søknader om produksjonssvikt fordelt på type produksjon

 

Andel bønder som har søkt produksjonssvikt i ulike produksjoner

Over 70 % av kornprodusentene i Oslo og Viken har søkt om tilskudd etter produksjonssvikt, se figuren nedenfor.

Søylediagram som viser antall søknader om produksjonssvikt fordelt på type produksjon
Søylediagram som viser antall søknader om produksjonssvikt fordelt på type produksjon

 

Antall søknader per kommune i Oslo og Viken

Søylediagram som viser antall søknader om produksjonssvikt fordelt på kommunene i Oslo og Viken