Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

I økologisk landbruk foregår matproduksjonen uten kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Driftsformen søker kunnskap gjennom å etterligne de naturlige økosystemene som regulerer seg selv, og agronomien tar utgangspunkt i samspillet mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker. 

Økologisk landbruk er en spydspiss for det øvrige landbruket når det gjelder å drive frem nye, bærekraftige løsninger. Det finnes mange gode eksempler på at kunnskap og nyvinninger som er drevet fram av det økologiske miljøet også tas i bruk i det konvensjonelle landbruket. Det økologiske landbruket er dermed en viktig pådriver for løsninger som både kan gi god agronomi og god økonomi både på kort og lang sikt.

Dessuten bidrar økologisk landbruk til økt matmangfold ved at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen.

Oslo og Viken har 21 % av landbruksforetakene (448) som driver økologisk i Norge og en stor andel av landets økologiske produksjon, spesielt verpehøns (56 %), grønnsaker (46 %) og korn (50 %).

Med umiddelbar nærhet til landets største marked, har økologiske produsenter i regionen et stort potensial til å dekke en økende etterspørsel etter økologiske produkter. Det økologiske arealet utgjør bare 5,7 % av totalt jordbruksareal i regionen.