Produksjonssvikt etter flom og jordskred

Brukere må sende inn ny melding dersom det kan blir produksjonssvikt på grunn av ny skadeårsak.

Ved flom og skred kan også naturskadeerstatning bli aktuelt.

Publisert 09.08.2023

Ny melding om produksjonssvikt
Foretakene må sende ny melding dersom det i løpet av vekstsesongen oppstår en ny årsak til skade som kan gi ytterligere produksjonssvikt. Dette er fordi formålet med meldingen er at kommunene skal ha mulighet til å foreta en stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak. Det er per i dag ingen god måte for foretakene å «oppdatere» tidligere innsendt melding på i meldesystemet i Agros, hvilket betyr at foretakene i slike tilfeller oppretter og sender inn en ny melding.

Tilskudd produksjonssvikt eller naturskadeerstatning?
Tilskuddsordningen ved produksjonssvikt dekker avlingstap etter direkte klimatisk skade, som tørke, flom og mye nedbør. I kommentarene til regelverket (pkt. 1.2.1) heter det at «jordskred anses ikke som direkte klimatisk skade». Ved jordskred kan i steden naturskadeerstatning være aktuelt.

Skader på eiendom, som jordbruksareal, som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. Skred og flom er eksempler på naturulykker som kan gi krav på naturskadeerstatning. Les mer om naturskadeerstatning hos Landbruksdirektoratet.

Husk uansett å dokumentere / ta bilder av skadene.