Kornprodusenter som ønsker å slå korn til grovfôr

Vi får noen spørsmål knyttet til tilskudd til produksjonstilskudd og tilskudd ved produksjonssvikt når korn slås til grovfôr, og det planlegges for en vekst nr. 2. Rundskriv 2023/25 fra Landbruksdirektoratet gir presiseringer av regelverket i slike tilfeller, herunder:

Publisert 12.07.2023

Produksjonstilskudd:

  • Der flere har drevet det samme arealet i vekstsesongen, er det foretaket som disponerer arealet 1. august som kan søke produksjonstilskudd for arealet. Foretaket som søker kan kun søke produksjonstilskudd for den veksten foretaket selv har produsert.

  • Om et foretak etablerer en ny kultur for høsting inneværende vekstsesong, kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke produksjonstilskudd for, forutsatt at begge kulturene oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Produksjonsvikt

  • Korn slått til grovfôr skal regnes om til avling når kornprodusenten søker om tilskudd ved produksjonssvikt, se hjelpeskjema nederst på denne siden. Det er derfor viktig å dokumentere avlingen.

  • Det er bare der kornprodusenten anser avlingen som tapt og derfor ikke ønsker å høste avlingen, enten som grovfôr eller at kornet treskes, at kommunen skal sette en restverdi og gi tillatelse til at åkeren ikke høstes. Restverdien skal trekkes fra tilskudd ved produksjonssvikt.
  • Om en kornprodusent i stedet for å høste det skadede kornarealet overlater disposisjonsretten til arealene til en annen produsent – til beiting eller høsting og med eller uten produksjon av en vekst nummer 2, er det kornprodusenten som har rett til eventuelt tilskudd ved produksjonssvikt i vekstgruppe korn.