Kommunens ansvar - tilskudd etter produksjonssvikt

Kuer på ravinebeite
Kuer på ravinebeite Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Her kan du lese om oppdatert regelverk og hva kommunene skal gjøre og vurdere før søknadene attesteres.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.10.2022

Det er to forskrifter og ett rundskriv for ordningen. Oppdaterte forskrift og rundskriv til ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet. Blant det som er nytt er at satsene er økt 15 %, tak på tilskudd per vekstgruppene frukt, bær, poteter og grønnsaker er hevet til 1,5 mill kr, og de midlertidige endringene knyttet til arbeidskraft og korona er tatt ut.  


Kommunens ansvar

Før Statsforvalteren kan behandle søknadene, er det viktig at saken er tilstrekkelig opplyst. Der har kommunen en svært viktig rolle. Kommunen skal:

 • sjekke at opplysningene i søknaden stemmer 
 • vurdere skadeårsak og om grunnvilkår som meldefrist og tapsbegrensningsplikt er overhold
 • måle grovfôrlager
 • gjennomføre stedlig kontroll av minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra.
  NB!
  50 % for svikt i honningproduksjon.

I tillegg skal klimaprosenten reduseres når det er andre forhold enn klima som har ført til produksjonssvikt. Dette gjelder også vekstgruppe grovfôr med husdyr. Les mer om spesielle vurderinger for søknader i vekstgruppe grovfôr med husdyr i denne artikkelen.

 

Huskeliste før søknaden attesteres

Det er viktig at dere skriver hva dere har sett av dokumentasjon og hvilke vurderinger dere har gjort i «kommunens merknader» i ELF. Kommunens merknader er avgjørende for videre behandling av saken. Når dere attesterer søknadene er det viktig at dere omtaler: 

 1. Beskrivelse og kommunens vurdering av skadeårsaken, og i tilfeller med flere skadeårsaker gi et forslag til prosentvis fordeling mellom klimaårsak og andre årsaker 
 2. Om meldefristen er overholdt, og passe på at meldedato er utfylt i ELF. Merk også at god dokumentasjon på skadeårsak kan erstatte krav om melding til kommunen. 
 3. Kommunens vurdering av om tapsbegrensningsplikten er overholdt 
 4. Om det er vedlagt tilstrekkelig dokumentasjon blant annet for avling i skadeåret og i grunnlagsårene og at dere har kontrollert at tallene i søknaden er i samsvar med denne (gjelder salgsproduksjon)
 5. Om søknadens arealtall er i overenstemmelse med PT 
 6. Om det er uhøstet areal og om kommunen har godkjent at arealet ikke høstes. Dersom det fastslås at uhøstet avling har en verdi, skal denne restverdien fastslås og komme til fradrag i tilskuddsberegningen 
 7. Om dere har gjort endringer på tall som søker selv har lagt inn 

Hvis ikke saken inneholder tilstrekkelige opplysninger for at Statsforvalteren kan behandle søknaden, vil Statsforvalteren sette saken tilbake til kommunen i ELF. 

 

Når skal kommunen attestere søknadene? 

Statsforvalteren kan behandle og fatte vedtak i saken så snart all nødvendig dokumentasjon foreligger, og kommunen har attestert på søknaden. Ved forskuddssøknader kan det være nødvendig å attestere på søknaden før fullstendig dokumentasjon er klar. Altså: 

 • Ved søknad om forskuddsutbetaling, attesterer kommunen på søknaden så fort dere har kontrollert all tilgjengelig dokumentasjon på søknadstidspunktet, og for øvrig har vurdert skadeårsak m.v. 
 • I vekstgruppe grovfôr med husdyr attesteres søknaden så fort alt av dokumentasjon er gjennomgått, at søknaden er i samsvar med tallene i dokumentasjonen og øvrige vurderinger i gjort. 

 • I salgsproduksjoner: Når en søker har dokumentasjon for all avling i skadeåret og gjennomsnittsårene (unntatt korn), kan kommunen attestere saken for sluttbehandling. 

 • I tilfeller der det ikke vil bli dokumentert kornavlinger før i april, ber vi om at kommunen venter med å attestere søknadene til det foreligger underskrevet kornoppgave 3 fra søker. 

Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmeside om produksjonssvikt