Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Frognerkilen i Oslo kommune

Høringsfrist:
15. desember 2023

Oslo Havn KF har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Frognerkilen i Oslo kommune.

Publisert 16.11.2023

Sammendrag av søknad

COWI AS har på vegne av Oslo Havn KF søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Frognerkilen i forbindelse med forsterkning av Hjortneskaia. Opprinnelig fylling er erodert vekk på grunn av kraftig propellstrøm fra ferger. For å hindre at den nye utfyllingen eroderes bort skal det monteres stålluker i frontspunten av kaia som kan åpnes ved behov. Målet med arbeidene er å utvide levetiden til fergekaia med 10 til 20 år. Tiltaket skal gjennomføres under kaidekket gjennom eksisterende og nye kummer/fyllingsluker. Tiltaket innebærer også rehabiliteringsarbeider på bæringen av kaidekket.

Det søkes om tillatelse til utfylling av ca. 1000 m3 innenfor et område på 900 m2. Den planlagte utfyllingshøyden er på 4,8 meter. Fyllingen skal holdes på plass av omsluttende spuntvegger.

Det er planlagt å kontinuerlig vurdere behov for tiltak mot spredning av finstoff i forbindelse med utførelsen av tiltaket. Anløp og avgang til kaia skjer daglig, og vann og havbunn i havnebassenger er derfor i stadig bevegelse. Det er ikke gjennomført prøvetaking av sjøbunnen, da søker har vurdert at havnebassenget ikke er forurenset.

Søker informerer om at det skal brukes vasket stein. Det skal ikke benyttes urene masser, og det vil innhentes dokumentasjon på gjennomførte analyser av massene fra leverandøren.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring av arbeidene er mellom 4. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 15. desember 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/42118».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.