Høring av søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi ved Egge massedeponi i Lier kommune

Høringsfrist:
8. desember 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 08.11.2023 mottatt søknad fra Egge Massedeponi AS om tillatelse til etablering av midlertidig snødeponi ved Egge massedeponi (gbnr. 65/66) i Lier kommune.

Publisert 15.11.2023

Sammendrag av søknaden

Egge Massedeponi AS ønsker å etablere et midlertidig snødeponi på en del av Egge massedeponi i Lier. Snødeponeringen er tenkt å pågå i en periode på 3-5 år, før området skal gå over til bruk som massedeponi. Det aktuelle arealet er på ca. 3000 m2. Det søkes om å ta imot opp til 20 000 m3 snø på snødeponiet per sesong. Området er avgrenset og nedsenket i terrenget. Smeltevann vil fanges opp av dreneringsanlegget og samles i en felles kum, før det føres til infiltrasjon i grunnen. Det skal etableres et overvåkingsprogram for smeltevannet som slippes ut fra deponiet. Nærmeste vannresipient for smeltevannet er Lierelva, som ligger ca. 70 meter sør-øst for tiltaksområdet. Søknaden har vedlagt en risikovurdering gjennomført av GrunnTeknikk, samt en resipientvurdering og beskrivelser av avbøtende tiltak.

Egge Massedeponi AS er også i prosess med å hente tillatelse fra kommunens planmyndighet.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 08.12.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2023/42222.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.