Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen – Sota – Drammen

Høringsfrist:
22. desember 2023 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen, heretter NGM Drammen, om tillatelse til å motta og behandle Li-ion batterier på Sota 11 i Drammen kommune. Videre søker NGM Drammen om tillatelse til å motta og mellomlagre demonterte katalysatorer og partikkelfilter fra kasserte kjøretøyer.

Publisert 22.11.2023

Bakgrunn

NGM Drammen har tillatelse gitt 9. mars 2022, sist endret 12. mai 2023, til mottak av metaller og EE-avfall, samt sanering av kasserte kjøretøy og båter på sitt anlegg på Sota. Bedriften ønsker nå å utvide virksomheten sin med en prosesslinje for ombruk og gjenvinning av brukte batteripakker, noe som krever en endring av den gjeldende tillatelsen.

Sammendrag av søknaden

Bedriften ønsker å motta Li-ion batterier, hovedsakelig fra elbiler, men også andre typer batterier. Batteriene skal testes og sorteres med tanke på ombruk eller materialgjenvinning. Batterier som skal materialgjenvinnes skal demonteres og utlades. Det er søkt om tillatelse til å motta inntil 10 000 tonn batterier per år, og samtidig lagring av inntil 500 tonn.

Lagring av mottatte batterer vil være innendørs eller utendørs med klimavern. Demontering og videre behandling vil foregå innendørs på tett dekke og er tørre elektro/mekaniske prosesser. Det forventes normalt ingen ekstra miljøbelastning til vann, luft eller grunn ut ifra denne prosessen. Maskinbruk vil være knyttet til transport av varene og dermed ikke en ekstra belastning ut over eksisterende tillatelse for støy for anlegget.

Videre søker bedriften om tillatelse til å motta og mellomlagre demontert katalysator og partikkelfilter fra kasserte kjøretøy. Søknaden begrunnes med at det er ønskelig å samlaste denne avfallstypen i Drammen, før videreforsendelse til sluttbehandling. Det er søkt om tillatelse til å motta inntil 30 tonn per år, og inntil 6 tonn lagret samtidig på anlegget.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 22. desember 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/17807».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil søker få anledning til å kommentere disse, før vi fatter vedtak i saken.