Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Glomma i Nes kommune

Høringsfrist:
24. november 2023

Bane NOR har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i Glomma ved Haga (gbnr. 231/2) i Nes kommune. 

Publisert 25.10.2023

Sammendrag av søknad

Bane NOR har behov for å etablere en motfylling på land med tilhørende erosjonssikring i Glomma for å hindre utglidning av jernbanetraséen i området. Tiltaket er tenkt å stabilisere Kongsvingerbanen i et område der det oppleves gjentatte utfordringer med erosjonsskader.

Det skal totalt fylles ut ca. 18 000 m3 masser. Utfyllingen i vann vil være på ca. 7 000 m3 over et område på ca. 12 000 m2. Planlagt utfyllingshøyde er ca. 2 m. Det skal benyttes sprengstein fra godkjent pukkverk som utfyllingsmasser.

Planlagte avbøtende tiltak er bruk av siltgardin og sortering av steinfraksjoner, slik at de største steinene legges nærmest vannkanten. Det kan også vurderes å dekke sprengsteinen med naturgrus og stein for å minimere spredningen av skarpe partikler. For å gjennomføre tiltaket må kantvegetasjonen og markdekket langs hele strekningen (360 m), fjernes mellom jernbanen og Glomma.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 24.11.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2019/6557. 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
24. november 2023