Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Bogstadvannet i Oslo kommune

Høringsfrist:
24. november 2023

Oslo kommune, Bymiljøetaten har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på strand ved Bodstadvannet (gbnr. 27/59 og 999/1) i Oslo kommune. 

Publisert 25.10.2023

Sammendrag av søknad

Oslo kommune, Bymiljøetaten planlegger rehabilitering av offentlig strand ved Bogstadvannet gjennom påfylling av sand på stranden. Tiltaket har tidligere fått en tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, men tiltaket ble aldri gjennomført og gyldigheten på tillatelsen er nå utløpt. Tiltaket er planlagt utført ved å kjøre ut sand i små hauger langs badeplassen. Sanden jevnes så ut med en gravemaskin som legger ut sand så langt den rekker i vannet. Det er planlagt å gjennomføre tiltaket på vinterstid når bakken og vannet er frosset for å redusere marktrykk og kjørespor. Sanden vil derfor legges på isen for så å synke ned på bunnen når isen smelter. Tiltaket skal gjennomføres fra land.

Det søkes om å fylle på ca. 450 m3 sand over et område på ca. 1 500 m2. Planlagt utfyllingshøyde er 0,3 m. Utfyllingsbredden er 15 m, og sanden vil legges 3-4 m ut i vannet. Det er planlagt å benytte sand som tidligere har blitt mudret opp fra Bogstadvannet. Massene skal være fri for forurensning.

Det er ikke planlagt å benytte noen avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 24.11.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2019/18212. 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter et vedtak i saken.