Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune

Høringsfrist:
31. august 2022

Asker kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune. 

Publisert 28.06.2022

Asker kommune har flere utbyggingsprosjekter under planlegging rundt havna ved
Slemmestad i Asker kommune. Et delprosjekt omfatter etablering av nye sjøledninger mellom
Slemmestadbukta og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) sitt renseanlegg ved Bjerkåsholmen. I forbindelse med etablering av nye ledninger søkes det om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø. 

Sjøledninger skal hovedsakelig senkes på bunnen fra båt, men ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen legges det opp til mudring av grøfter for ledningene. I Slemmestadbukta skal det mudres inntil 160 m3 sjøbunn innenfor ca. 120 m2, mens det ved Bjerkåsholmen er behov for mudring av inntil 70 m3 innenfor 60 m2. Det skal mudres ca. 1,5 - 2 meter ned i sjøbunnen. Ledningene skal dekkes med fiberduk etterfulgt av grus. Det beskrives i søknaden at grusen skal være fri for forurensning. Mengde grus som skal benyttes vil kunne variere fra 26 m3 til 150 m3, avhengig om det tillates gjenbruk av mudrede masser. Muddermasser som ikke kan gjenbrukes er planlagt levert til godkjent mottak.

Sedimentundersøkelser har påvist svært forurensede sedimenter i Slemmestadbukta, og noe forurensede sedimenter ved Bjerkåsholmen. Det er planlagt å etablere en partikkelsperre rundt tiltaksområdet i Slemmestadbukta, samt gjennomføre turbiditetsmålinger ved mudrearbeidene. Mudringen i Slemmestadbukta skal gjennomføres innenfor et bløtbunnsområde i strandsonen som regnes som lokalt viktig.

Mudring vil medføre sedimenter med et høyt vanninnhold, og det vil derfor være behov for
avvanning før videre håndtering. Dette kan skje ved bruk av mekanisk filterpresse, på lekter, eller
i et eget midlertidig avvanningsbasseng på land. Vannkvaliteten på vannet som slippes tilbake til
sjøen vil kontrolleres mot etablerte grenseverdier før utslipp til vann. Avvannede muddermasser med påvist forurensing skal leveres til godkjent mottak, med mindre det gis tillatelse til å bruke deler av massene til å dekke over sjøledningene.

Tiltaket er planlagt gjennomført i løpet av vinteren 2022 eller 2023.

Søknaden er sendt til Statsforvalteren, som er rett forurensningsmyndighet for å behandle søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø, jf. rundskriv T-3/12.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 31. august 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/18194. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.