Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Orkla Foods Norge AS avd. Stabburet Fredrikstad

Høringsfrist:
17. august 2022

Orkla Foods Norge AS avd. Stabburet Fredrikstad (heretter Orkla Fredrikstad) har søkt om ny tillatelse etter forurensningsloven til eksisterende virksomhet på Råbekken næringsområde i Fredrikstad kommune. Søknaden er mottatt 30.09.2021 med tilleggsopplysninger i oppdatert søknad 31.05.2022.

Publisert 06.07.2022

Sammendrag av søknaden
Orkla Fredrikstad produserer en rekke næringsmiddelprodukter som pølser, hamburgere, kjøttkaker, kjøtt-topping til pizza og middagshermetikk. Bakgrunn for søknaden om ny tillatelse er en anmodning fra Statsforvalteren. Anlegget har en utslippstillatelse fra 1996 og Statsforvalteren ser at det er behov for å foreta en helhetlig vurdering og gjennomgang av tillatelsen som er gitt, samt oppdatere denne.

Orkla Fredrikstad har en produksjonskapasitet som gjør at de faller inn under Industriutslippsdirektivet (IED) og BAT-konklusjoner for Food, Drink and Milk Industries (BAT FDM). BAT-konklusjonene har blant annet bindende utslippsgrenser for utslipp til vann. Bedriftens vurdering av virksomheten opp mot beste tilgjengelige teknikker er vedlagt søknaden.

Bedriften har kartlagt støybelastning i nærområdet. Støyutredningen i søknaden redegjør for at støybelastningen ved nærmeste naboer er innenfor støygrensene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

Utslipp til vann vil være vann fra produksjon som er behandlet i Orkla Fredrikstad egne renseanlegg før det ledes til kommunalt avløp. Bedriften har utslipp til luft fra blant annet en gassfyrt dampkjel og fra røykgenerator for røyking av pølser.

Det foreligger ikke planer om å utvide produksjonen i forhold til dagens omfang, og Orkla Fredrikstad forventer ikke noen ytterligere utslipp eller miljøulemper av virksomheten.

Anlegget ligger i et område som er regulert til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel.
I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Orkla Fredrikstad lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 17.08.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/24019».

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

 

Høringsfrist:
17. august 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter