Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak og drift av skiskytteranlegg – Lillomarka arena

Høringsfrist:
11. februar 2020 23.30

Multiconsult søker, på vegne av Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg, Fylkesmannen om tillatelse til tiltak og drift av skiskytteranlegg på Lillomarka arena/ gbnr. 94/7 m.fl., i Oslo kommune.

Publisert 14.01.2020

Sammendrag av søknaden

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg planlegger tiltak på Lillomarka arena ski- og skiskytteranlegg, som innebærer at anlegget rustes opp til helårsdrift, og at dagens midlertidige standplass flyttes til permanent posisjon 25 m sør for dagens plassering.

Etter planen skal skytebanen dimensjoneres som et skiskytteranlegg med 19 skiver for helårsbruk. Det vil bli benyttet 22-kalibers blyholdig ammunisjon (5,6 mm), og tomhylsen (som faller ned på standplass) er av messing. Maks antall skudd som forventes hvert år er anslått til ca 250 000 skudd.

Standplass, samt foran og nedenfor standplass vil det bli asfaltert, slik at man kan samle opp tomhylser. Under blinkene planlegges det å legge betong, for å tilrettelegge for at prosjektiler og fragmenter fra prosjektiler kan plukkes opp, samt at platen støvsuges.

Det vil benyttes pappskiver til blink og monteres kulefanger i bakkant, for å øke oppsamlingen av prosjektiler.

Oppsamlet avfall vil bli håndtert som farlig avfall.

Det skal legges membran ved blinkområdet og standplass for å samle opp potensielt forurenset overvann. Dette overvannet ledes først til sandfangskum, videre til kum med rensefilter av olivingranulat og prøvetakingskum for kontrollmålinger av vann, før det infiltreres til grunn. Det legges opp til at fordrøyet overvann og flomvann ledes ut i terreng og videre til Alnaelva. Rent og potensielt forurenset overvann skal holdes atskilt, og potensielt forurenset overvann skal renses før utslipp til resipient.

Det opplyses at Lillomarka Arena er bygget på en fylling av jord og stein, og at det er benyttet stedegne fyllmasser i tilstandsklasse 2 og 3, iht veileder TA-2553/2009, samt toppjord i tilstandsklasse 1 og 2. Søker oppgir at tiltaket er godkjent av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Det opplyses at tiltaket opparbeides i tråd med reguleringsbestemmelsene (reguleringsbestemmelser for Lillomarka arena, Ammerudveien 300, del av gnr.94, bnr. 7 med flere).

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 11.2.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/38456» (saksnummer).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.