Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Foto: Pixabay .

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 

Publisert 26.10.2023

Lovendringene gjelder alle med behov for velferdstjenester, og uavhengig av alder. Bestemmelsen om barnekoordinator gjelder imidlertid kun for barn og unge under 18 år og deres familier.

Endringene og bestemmelsene finner vi i:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Psykisk helsevernloven
 • Tannhelsetjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Barnevernloven
 • Barnehageloven
 • Opplæringsloven
 • Privatskoleloven
 • Sosialtjenesteloven
 • NAV-loven, krisesenterloven
 • Familievernkontorloven
 • Integreringsloven

I forbindelse med lovendringene, har det også tredd i kraft en forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester. Forskriften trådte i kraft 22.06.2022 og er lik, uavhengig av hvilket lovverk individuell plan er hjemlet i.

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge, og deres familier, gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

Den 15. september 2022 lanserte Helsedirektoratet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier».

Veilederen omtaler følgende bestemmelser:

 • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide uten at samarbeidet er knyttet til en enkelt sak (samarbeid på systemnivå)
 • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide i enkeltsaker (samarbeid på individnivå)
 • Samordningsplikt for kommunen
 • Rett til barnekoordinator  
 • Rett til individuell plan (IP)

Hensikten med veilederen er å forklare bestemmelsene nærmere, tydeliggjøre ansvar og myndighet, gi veiledning om hvordan pliktene kan ivaretas og være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene.

Aktuelle lenker til lovgivning, forskrift om individuell plan, Prop. 100 L, veileder og informasjon fra Helsedirektoratet, er å finne til høyre.

Kontaktpersoner

Helseavdelingen  
Minda Tukun Olaussen 22003961
Anette Klock 69247562
Sosial- og barnevernavdelingen  
Maria Kjølberg Evensen 69247093
Kjersti Salberg 69247060
Barnehage og utdanningsavdelingen  
Kjell-Olaf Richardsen 69247067
Lena Ott 22003737
Vergemålsavdelingen  
Else Marie Dramdal 22003672