Sluttmål for introduksjonsprogrammet og rask overgang til arbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med en tolkningsuttalelse om sluttmål for introduksjonsprogrammet og hvordan målsettingen om at mange skal komme raskt ut i arbeid skal forstås. Avklaringene gjelder både for introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4 og det midlertidige kapittel 6A.

Publisert 16.10.2023

I integreringsloven brukes det tre ulike begreper om sluttmålet. Etter integreringsloven § 13 andre ledd skal deltageren «kvalifisere til» høyere utdanning eller arbeid, mens det i § 13 fjerde ledd vises til at sluttmålet skal være at den enkelte «kommer i» arbeid eller fullfører deler av eller hele grunnskolen eller videregående opplæring. I den midlertidige bestemmelsen i § 37 c andre ledd fremgår det at sluttmålet skal være «overgang til» lønnet arbeid, høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning. Selv om begrepene språklig kan forstås noe ulikt, legger departementet til grunn at de skal forstås på samme måte.

 

Videre viser departementet til at den første jobben den enkelte får i Norge ikke nødvendigvis vil matche den enkeltes utdanning, arbeidserfaring eller ønsker. De minner om at kommunen må ha et bevisst forhold til skillet mellom sluttmålet for programmet og det langsiktige målet til deltageren.

 

Vi viser ellers til uttalelsen i sin helhet. Se dokumentet i margen.