Introduksjonsprogrammet

Oppdatert 16.01.2024

Formålet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning. 

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Innhold i programmet

Kommunens ansvar

Tilsyns- og klageinstans

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Målgruppen er personer mellom 18 og 55 som:

 • har fått asyl og dermed status som flyktninger
 • er overføringsflyktninger
 • har fått opphold på humanitært grunnlag etter en søknad om asyl
 • er familiegjenforent til gruppene nevnt ovenfor
 • er personer som etter samlivsbrudd har fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

For personer som har fått oppholdstillatelse før 1. januar 2021, gjelder fortsatt introduksjonsloven fra 2003.

Integreringsloven gjelder for:

 • personer som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021
 • personer som har fått oppholdstillatelse før 1. januar 2021, men som kom til Norge etter 1. januar 2021

Innhold i programmet

Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpassa kvalifisering på fulltid, og formålet er å styrke mulighetene for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv for innvandrere, samt å styrke deres økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde

 • opplæring i norsk
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • kurs i livsmestring
 • arbeids- eller utdanningsrettede element

Deltakere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning. Det samme gjelder deltakere som får barn i løpet av programmet.

Kommunens ansvar

Kommunen har plikt til å sørge for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere bosatt i kommunen og som er i målgruppen for programmet. Introduksjonslova gir samtidig kommunen en rettslig ramme i integreringsarbeidet. Retten å delta i introduksjonsprogram gjelder bare i den første bosettingskommunen.

Tilsyns- og klageinstans

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

 • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
 • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 16.10.2023

Sluttmål for introduksjonsprogrammet og rask overgang til arbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med en tolkningsuttalelse om sluttmål for introduksjonsprogrammet og hvordan målsettingen om at mange skal komme raskt ut i arbeid skal forstås. Avklaringene gjelder både for introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4 og det midlertidige kapittel 6A.


Publisert 02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


Publisert 11.01.2023

Tilsynsrapport - Sarpsborg kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 20.09 - 14.12.2022


Publisert 11.01.2023

Tilsynsrapport - Bærum kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 16.09.2022 - 14.12.2022 


Publisert 21.06.2022

Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.


Publisert 15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI