Flyktninger og asylsøkere

Oppdatert 20.02.2024

Ordningen med kollektiv beskyttelse til ukrainere er forlenget. Fra 1. mars 2024 vil du likevel som hovedregel ikke få forlenget oppholdstillatelsen din hvis du i tillegg til Ukraina også er statsborger i et annet, trygt land. 

Fra og med 1. januar 2024 må du som ønsker innkvartering i asylmottak, registrere søknaden din om beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter, som holder til i Råde kommune. 

Kontaktinformasjon hos politiet for deg som vil søke om asyl i Norge.

Vanligvis skal en asylsøkers beskyttelsesbehov vurderes individuelt, men regjeringen har besluttet å gi ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse. Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

Hvem skal hjelpe en asylsøker?

Hovedregelen er at alle offentlige instanser i Norge har ansvar for å gi tilbud til asylsøkere på lik linje med tilbudet som blir gitt til alle innbyggere.

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
 • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.

Kommunens ansvar

 • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere som er midlertidig innkvartert.
 • Barn som er under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette gjelder også for barn som er asylsøkere. Kommunen der barnet bor, har ansvar for å tilby grunnskoleopplæringen.
 • Noen asylsøkere som er under 18 år har rett til videregående opplæring etter søknad. Regelverket som gjelder for nyankomne barn og elever (udir.no).

Kommuner som er vertskommune for asylmottak, får et vertskommunetilskudd som skal dekke kommunenes utgifter til tjenestene de skal yte.

Hvis du jobber i en kommune som har eller skal få asylmottak, finner du alt du trenger å vite på denne siden hos UDI.

Alternativ mottaksplassering (AMOT) er en ordning som gjør at asylsøker med rett til plass i asylmottak, kan bo i en vanlig bolig. Kommunen må akseptere å ta ansvar for privatboende og får tilskudd fra UDI. 

Enklere byggesaksprosesser for å ta i bruk bygninger som asylmottak (regjeringa.no)

Brev til kommunene om menneskehandel

Statsforvalterens oppgaver

 • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
 • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. 
 • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp.
 • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
 • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
 • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 
 • Vi gir kommunene råd og veiledning på barnehage- og skoleområdet. 

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år skal få oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Vis mer


Publisert 19.07.2022

Ny uavhengig tilsynsordning for enslige mindreårige i asylmottak

Vi har nå ansvar for å føre tilsyn med omsorgen enslige mindreårige får i asylmottak.


Publisert 21.04.2022

Flyktninger fra Ukraina - økt oppmerksomhet om menneskehandel

Fire direktorater minner i et brev til kommunene om at mennesker i en sårbar situasjon står i fare for å bli utsatt for menneskehandel, utnytting og overgrep.


Publisert 08.04.2022

Oppdatert veileder - Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Utdanningsdirektoratet har oppdatert veilederen om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. 


Publisert 07.04.2022

Høring om midlertidige endringer i loven som følge av flyktningsituasjonen

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av flyktningsituasjonen fra Ukraina.


Publisert 31.03.2022

Informasjon til vertskommuner for akuttinnkvartering 2022

Det er mange spørsmål knyttet til akuttinnkvarteringer. Hva er det, hvem skal bo der, hva skal inngå i tilbudet og hva har beboere krav på?