E6 mellom Roterud og Storhove – Statsforvalteren har gitt tillatelse

Statsforvalteren har gitt Nye Veier AS tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud i Gjøvik og Storhove i Lillehammer, og til fysiske tiltak i Lågen etter lakse- og innlandsfiskloven.

Publisert 06.10.2023

I forbindelse med at Nye Veier AS skal bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove har de søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp i forbindelse med midlertidig anleggsvirksomhet, tunneldriving, mudring og utfylling i Mjøsa, bygging av ny bru over Lågen og gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen. Arbeidet vil foregå langsmed og i Mjøsa og Lågen.

Statsforvalteren har nå gitt Nye Veier AS en tillatelse etter forurensningsloven. Tiltak i vassdrag krever også tillatelse etter laks- og innlandsfiskloven. Tiltakene i Mjøsa er tidligere behandlet etter laks- og innlandsfiskloven, jf. vedtak av 12.10.2022, og nå er det også gitt tillatelse til de fysiske tiltakene i Lågen etter samme lovverk.

Vår vurdering er at utslippene fra anleggsfasen vil være midlertidige og ikke medføre permanente effekter på vannkvaliteten i Mjøsa og Lågen, fisk og vannlevende organismer, fugl eller verneverdiene i Lågendeltaet naturreservat. Vi mener derfor at arbeidet med ny E6 mellom Roterud og Storhove kan tillates med de vilkårene som følger av vedtatt tillatelse etter forurensningsloven.

Videre mener Statsforvalteren at virkningen for fisk og ferskvannsorganismer av de fysiske tiltakene i Lågendeltaet som følge av etableringen av ny bru over Lågendeltaet er akseptable slik arbeidet er planlagt og med de vilkår som følger av vår tillatelse.

For detaljerte vurderinger, rammer og vilkår vises det til tillatelsene i menyen til høyre.

Klageadgang


Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven og til fysiske tiltak i Lågen etter laks- og innlandsfiskloven kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Innlandet. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfinpost@statsforvalteren.no, eventuelt til post Postboks 987 2604 Lillehammer.

Vi ber om at eventuell klage på vedtak etter forurensningsloven merkes med referanse 2020/13718, og klage på vedtak etter laks- og innlandsfiskloven med referanse 2022/9178.