Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Glomma nord for Galterud stasjon i Kongsvinger kommune

Høringsfrist:
31. august 2024 23:59

Bane NOR SF søker om tillatelse til utfylling i Glomma nord for Galterud stasjon i Kongsvinger kommune, i forbindelse med etablering av et nytt krysningsspor.

Publisert 04.07.2024

Bane NOR SF søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Glomma på en strekning fra Huvnes bru til noen meter forbi Gulli bru. Tiltaket er nødvendig for å bedre kapasiteten på jernbanen mellom Kongsvinger og Lillestrøm, og reguleringsplanen ble vedtatt i 2020. Tiltaket kan medføre forurensning i form av partikkelspredning, støy og støv.

Søknaden kan leses til høyre på denne siden, og skal også legges ut på kommunens nettsider.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Høringsuttalelsene kan sendes som e-post eller brevpost til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Frist for å gi innspill er 31. august 2024.