Høring – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Moelven Østerdalsbruket AS – sagbruk og treimpregnering i Stor-Elvdal kommune

Høringsfrist:
2. august 2024 23:59

Moelven Østerdalsbruket AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet på Koppang i Stor-Elvdal kommune

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 2. august 2024

Publisert 20.06.2024

Søknaden

Statsforvalteren i Innlandet viser til endelig søknad fra Moelven Østerdalsbruket AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 07.06.2024. Dette med bakgrunn i vårt pålegg om opplysninger for virksomhet omfattet av BAT-konklusjoner for overflatebehandling med organiske løsemidler og beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier (Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals (STS)), datert 18.12.2023.

BAT-konklusjonene for STS gjelder for virksomheter som oppfyller pkt. 6.7 og/eller 6.10 i forurensingsforskriftens kapittel 36 vedlegg I. Forurensningsmyndighetene skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomhetene er i tråd med nye forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) senest fire år etter at BAT-konklusjonene er publisert, jf. § 36-19 i forurensningsforskriften. BAT-konklusjoner for STS ble publisert desember 2020. Fristen er dermed desember 2024.

Moelven Østerdalsbruket AS utfører impregnering med vannbaserte midler, med produksjonskapasitet ved impregneringsanleggene på over 75 m3 per dag, som gjør at virksomheten er omfattet av forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I pkt. 6.10. Virksomheten benytter ikke organiske løsemidler til overflatebehandling av tre og er derfor ikke omfattet av pkt. 6.7. Virksomheten til Moelven Østerdalsbruket AS er frem til nå ikke blitt regulert gjennom egen tillatelse etter forurensningsloven. Utarbeidelse av tillatelse etter forurensningsloven vil omfatte all forurensende aktivitet på anlegget, ikke bare det som er omfattet av Industriutslippsdirektivet med tilhørende BAT-konklusjoner for bransjen.

 

Bakgrunn

Virksomheten er et sagbruk med tømmerlagring, saglinje, høvleri, tørkeanlegg for trelast, grunning- og impregneringsanlegg.

Bedriften søker om følgende ramme for sin virksomhet:

  • Mottak av 220 000 m3 tømmer til sagbruk per år.
  • Produksjon av 100 000 m3 høvlede varer per år.
  • Produksjon av 6 000 grunnede varer og 60 000 m3 impregnerte varer per år.

Anlegget tar imot tømmer av både gran og furu. Lagerkapasiteten for sagtømmer er ca. 20 000 m3 tømmer, som lagres på asfalt. Tømmeret blir overrislet med vann fra Blestrebekken i sommerhalvåret (mai-september) for å unngå tørke, sprekker og biologiske angrep av tømmeret (sopp og insekter). Tømmervanningen er automatisk styrt av temperatur og nedbør. Avrenningen fra tømmervanningen ledes mot Koppangbekken, lokalisert sør for tømmerlagringsplassen.

Impregneringsprosessen er en Cu-impregnering gjennom trykkimpregnering, der impregneringsprosessen skjer i et lukket anlegg, autoklave. Videre har virksomheten et grunningsanlegg som beiser ubehandlet gran.

Etter kondisjonering blir ferdig impregnert trevirke lagret ute på asfaltert eller grusdekt område i hovedsak under taklemmer.

Virksomheten har et biobrenselanlegg på 4,95 MW som benyttes til oppvarming av bygg og anvendelse til bruk i prosessene, i hovedsak til tørkeanlegget. Som brensel for biobrenselanlegget benyttes biprodukter fra sagbruket (bark og flis). I tillegg har anlegget en oljekjel på 2,0 MW til reserve, som benyttes utelukkende mot fjernvarmeleveranse mot Stor-Elvdal kommune. I utgangspunktet går oljekjelen primært under vedlikeholdsstopp av biokjelen under sommerferien i produksjonen.

 

Utslipp til ytre miljø

Virksomheten har utslipp fra renseanlegg i grunningsanlegget til kommunalt avløpsnett. Overflateavrenning fra tømmervanning. Det kan ikke utelukkes diffus avrenning til grunn fra lagring av impregnert trevirke.

Virksomheten genererer noe diffuse utslipp av partikler til luft fra lagring og lasting av sagflis.

Virksomheten har punktutslipp fra biobrenselanlegget.

Støy. Omsøkt driftstid for anlegget er 06:00-01:00 mandag til fredag, ved enkelte tilfeller for drift i helger ved behov. Impregneringsanlegget er helautomatisk med døgnkontinuerlig drift etter behov. Fyranlegget og tørker går døgnet rundt, året rundt, med unntak av vedlikeholdsstopp i uke 30, 31 og 32. Anlegget ligger bl.a. relativ nært til et boligområde i sørvest og Koppang kirke og kirkegård i sør.

 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Moelven Østerdalsbruket lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sende til Statsforvalteren i Innlandet innen 2. august 2024.

 

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 2. august 2024 på e-post: sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Innlandet, vil de bli forelagt søker til uttalelse. Deretter vil Statsforvalteren utarbeide et utkast til utslippstillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og andre som har sendt høringsuttalelse. Deretter vil Statsforvalteren fatte vedtak om utslippstillatelse.

Høringsfrist:
2. august 2024 23:59