Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Bryggavika i Mjøsa, Hamar kommune

Høringsfrist:
19. august 2024 23:59

Bane NOR Eiendom AS søker om tillatelse til fjerning av sedimenter og permanent utfylling i Mjøsas strandsone mellom Brygga 18 og Tjuvholmen i Hamar kommune.

Publisert 03.07.2024

Bane NOR Eiendom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til fjerning av masser og permanent utfylling i Mjøsas strandsone mellom Brygga 18 og Tjuvholmen i Hamar kommune. Området kalles Bryggavika, og tiltaket er en del reguleringsplanene for Hamar strandsone. Tiltaket anses nødvendig for å kunne realisere den delen av utbyggingen som kalles Innlandet Science Park som er en del av reguleringsplanen Hamar strandsone. Deler av utfyllingen vil også inngå som en del av den planlagte fyllingen i tilstøtende prosjekt, jf. reguleringsplanen for Jernbanebrygga.

Søknaden kan leses til høyre på denne siden, og skal også legges ut på kommunens nettsider.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Høringsuttalelsene kan sendes som e-post eller brevpost til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Frist for å gi innspill er 19. august 2024.

Høringsfrist:
19. august 2024 23:59