Høring – Søknad om tillatelse til massemottak i Ulvedalen massetak

Høringsfrist:
17. juli 2024 23:59

Nordtorp Grustak AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 300 000 tonn jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges i Ulvedalen massetak, Øystre Slidre kommune. I samme område vil det også foregå snødeponering, samt knusing og deponering av asfalt og sprengstein.

Publisert 14.06.2024

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, er i utgangspunktet næringsavfall selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer. Slike masser omtales ofte som «rene masser».

Etter forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak så lenge det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

 

Søknaden

Massemottaket skal ligge i Ulvedalen massetak. Formålet er å tilbakeføre området til LNFR-område.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan belastningen på ytre miljø er vurdert.

Det er oppgitt at det skal deponeres ca. 300 000 tonn masser og deponiet har en planlagt driftstid på ca. 20 år. Deponiet skal driftes mandag til fredag kl. 06.00 – 20.00. Nærmeste avstand til boligbebyggelse er 450 meter og minste avstand til nærmeste resipient er 4 meter i luftlinje fra uttaksgrensa til massetaket.

 

Innhold i en tillatelse

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det betingelser som skal ivareta ytre miljø. Dette omfatter blant annet mottakskontroll, grenseverdier for støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Tillatelser etter forurensningsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

 

Høringsuttalelser

Kommentarer og innspill til forhåndsvarselet med utkast til tillatelse, kan sendes til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no eller pr. post til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer. Alternativt kan skjema lengre ned på siden benyttes.

Frist: 17. juli 2024.

Høringsfrist:
17. juli 2024 23:59