Høring – Søknad om tillatelse til massemottak på Syljulibakken

Høringsfrist:
17. juli 2024 23:59

Franzefoss Minerals AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 42 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset, samt mottak og bearbeiding for gjenvinning av sprengstein, betong og asfalt. Mottaket planlegges på Syljulibakken, Østre Toten kommune.

Publisert 14.06.2024

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, er i utgangspunktet næringsavfall selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer. Slike masser omtales ofte som «rene masser».

Etter forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak så lenge det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden

Massemottaket skal ligge på Syljulibakken, gnr. 309/bnr. 1. Formålet er å tilbakeføre området til LNF-område.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan belastningen på ytre miljø er vurdert.

Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på ca. 42 000 m3 og med en planlagt driftstid på minst 38 år. Deponiet skal driftes mandag til torsdag kl. 07.00 – 23.00, og fredag kl. 07.00-17.00. Pigging og boring vil kun skje mellom kl. 07.00-19.00. Nærmeste avstand til fritidsbebyggelse er 200 meter og til nærmeste boligbebyggelse er det 1,5 km. Minste avstand til nærmeste resipienter 150 meter i luftlinje.

Innhold i en tillatelse

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det betingelser som skal ivareta ytre miljø. Dette omfatter blant annet mottakskontroll, grenseverdier for støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Tillatelser etter forurensningsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Høringsuttalelser

Kommentarer og innspill til forhåndsvarselet med utkast til tillatelse, kan sendes til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no eller pr. post til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer. Alternativt kan skjema lengre ned på siden benyttes.

Frist: 17. juli 2024.

 

Høringsfrist:
17. juli 2024 23:59