Høring - First Seafood AS avd Kongsvinger søker om tillatelse etter forurensningsloven

Høringsfrist:
10. april 2024

First Seafood AS avd Kongsvinger søker om ny tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet.
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 10. april 2024.

Publisert 26.02.2024

Statsforvalteren i Innlandet viser til søknad fra First Seafood AS avd Kongsvinger (heretter omtalt som First Seafood) om tillatelser etter forurensningsloven.

 

Bakgrunn

First Seafood er lokalisert på Siva industriområde i Kongsvinger kommune og driver med filetering og pakking av forskjellige fraksjoner av laks/ørret. Bedriften startet opp sin produksjon i september 2022.


Statsforvalteren vurderte i brev at 01.09.2021 at den nye virksomheten foreløpig kunne drifte etter eksisterende tillatelse på anlegget, 2006.0044. T stilt til Berggren AS, SENERE Pesca Property AS. Sist revidert 21.12.2017. Dette under forutsetning at:

  • Utslippsgrensene angitt under gjeldende tillatelsens vilkår i punkt 3.1. kan overholdes.
  • Det inngås påslippsavtale med Kongsvinger kommune ved GIVAS IKS før oppstart. Dvs. GIVAS IKS gir aksept for økt hydraulisk avløpsmengde.

Videre måtte gjeldende tillatelsens vilkår i punkt 11.1 om utslippskontroll gjennomføres ved at det tas ukesblandprøver som er representative for virksomhetens faktiske utslipp over en periode på 6 måneder. Resultatene fra disse målingene ville danne grunnlaget for Statsforvalterens vurdering av om det er behov for å regulere utslippene fra den nye virksomheten i en egen tillatelse.


Produksjonslokalene er tidligere blitt benyttet til produksjon av fiskefarseprodukter. Tidligere virksomhet har produsert under tillatelse etter forurensningsloven siden 2000. Berggren AS, senere Insula/Pesca Property AS la ned sin produksjon i 2020. Tillatelsen er fremdeles gyldig med bakgrunn i at Statsforvalteren ikke ble orientert om nedleggelse av virksomheten, i henhold til vilkår i tillatelsen og det slik ikke er blitt fattet vedtak om å trekke tillatelsen tilbake. Tillatelsen ble sist revidert i 2017 og har utslippsgrenser for Tot-P, BOF5, KOF, fett og avløpsmengde.


Statsforvalteren har i brev av 05.10.2023, vurdert det som nødvendig at First Seafood søker om ny tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet, og bedt om å få tilsendt søknad innen 20.12.2023.

Til grunn for vår vurdering er innrapporterte data gjennom egenkontrollrapporteringen 2022, gjeldende tillatelse på anlegget med type produksjon, produksjonsramme og utslippskrav som bedriften opererer under i dag, samt informasjon som er kommet frem gjennom tidligere korrespondanse med bedriften.


Oppsummert driver First Seafood med en annen type produksjon, har høyere produksjonsramme og annet utslipp med spesielt høyere vannforbruk enn tidligere virksomhet.

First Seafood har sendt inn søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven, datert 18.12.2023, med tilleggsopplysninger datert 15.02.2024. Utgangspunktet for produksjonen er råvare av ferdig sløyd fisk. Omsøkt produksjonsramme er 20 000 tonn per år.

Prosessutstyret forbruker vann i forskjellige trinn i prosessen, bl.a. kontinuerlig spyling av kniver. Som følge av dette havner enkelte mindre fraksjoner i avløpet. Dette avfallet havner i sedimenteringskummer og fettutskiller som tas hånd om av slamsugbil, som leverer til godkjent avfallsanlegg. Avløpsvannet blir pumpet videre gjennom to posefilter. Det blir tilsatt natriumhypokloritt før avløpsvannet ledes til en buffertank, der avløpet sikres tilstrekkelig virkningstid (kontakttid). Deretter går avløpsvannet via prøvetakingstank videre til kommunalt renseanlegg.


Vannforbruket i 2023 lå på ca. 45 000 m3, fordelt på ca. 275 produksjonsdager. Dette inkluderer all forbruk av vann, dvs. produksjonstiden samt nedvask.
Største strømforbruket i fabrikken er kuldeteknisk anlegg, som produserer kulde til ismaskiner, fryseri og kjølerom samt varme/kulde til ventilasjonsanlegget. Fabrikken har ingen varmekrevende prosesser, behovet for varme er kun for varmt vann til nedvask og oppvarming av lokalene på vinteren.

Saksgang

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven med relevante vedlegg sendes på høring med frist 10. april 2024. Eventuelle uttalelser vil bli oversendt bedriften for kommentarer. Deretter vil Statsforvalteren utarbeide et utkast til ny utslippstillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og andre som har sendt inn høringsuttalelse. Deretter vil Statsforvalteren fatte vedtak om utslippstillatelse.

Søknaden og relevante dokumenter kan leses til høyre på siden.
Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 10. april 2024 på e-post: sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

 

Høringsfrist:
10. april 2024