Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosess

Høringsfrist:
26. april 2024 23.59
Landskapsbilde med kyr som beiter.
Foto: Miljøfaglig Utredning.

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding av verneprosess for utvidelse av Meløyfloen naturreservat i Folldal kommune.

Publisert 14.03.2024

Oppstartsmeldingen med vedlegg finnes i høyremenyen. Det nye området er: 

  • Utvidelse av eksisterende Meløyfloen naturreservat

Aktuell verneform vil være naturreservat (§ 37 i naturmangfoldlova). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot fysiske inngrep og motorferdsel. En framtidig verneforskrift vil blant annet regulere tiltak som vesentlig kan endra verneverdiene angitt i verneformålet. Naturreservat har som formål å verne områder som inneholder trua, sjelden eller sårbar natur eller på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. Tradisjonelt friluftsliv, hjorteviltjakt, bær- og matsopplukking og beiting vil i utgangspunktet være tillatt.

Mer informasjon om området vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt sommeren 2024.

Dersom det er merknader til saken som Statsforvalteren bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret høringsforslag, bes disse sendt til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post sfinpost@statsforvalteren.no senest 26. april 2024. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.