Høring - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Maarud AS Disenå

Høringsfrist:
1. mars 2024 23:59

Maarud AS avd. Disenå søker om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet. Søknaden gjelder fornyelse av utslippstillatelse for bedriftens potetbearbeidende virksomhet og for mellomlagring av kloakk-/produksjonsslam og deponering av jordavfall. Det er videre søkt om ny tillatelse for etablert komposteringsvirksomhet.
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 1. mars 2024.

Publisert 06.02.2024

Statsforvalteren i Innlandet viser til søknad fra Maarud AS avd. Disenå (heretter kalt Maarud) om fornyelse av eksisterende tillatelser, samt søknad om utslippstillatelse for etablert komposteringsanlegg etter forurensningsloven.

Bakgrunn

Maaruds fabrikk på Disenå produserer snacks basert på poteter og mais. Hovedvekten av produksjonen er potetchips av norske poteter, men det produseres også snacksprodukter av betydelig mengder som tortillachips, popcorn, ekstruderte produkter (f.eks. ostepop) og snacks av potetpellets (f.eks. potetskruer). Årlig produserer Maarud ca. 12 500 tonn snacks. I dagens tillatelse har Maarud en produksjonsramme på 12 000 tonn/år potetchips, 7 000 tonn/år snacks og 45 000 tonn/år potetråstoff.

Bedriftens virksomhet er i dag regulert gjennom separate tillatelser:

  • Tillatelse til utslipp fra potetbearbeidende virksomhet, datert 16.12.2008.
  • Tillatelse til mellomlagring av kloakk-/produksjonsslam og deponering av jordavfall, datert 24.07.1997.
  • Tillatelse til lagring/deponering av jordavfall i Skøyenberget grustak på Disenå i Sør-Odal kommune, datert 31.01.2000.


Maarud ønsker i utgangspunktet å få opprettholdt betingelsene i tillatelsen for potetbearbeidende virksomhet og for mellomlagring av kloakk-/produksjonsslam og deponering av jordavfall. Men med den endring at tidligere reaktorkompostering nå byttes ut med rankekompostering. Det er sendt en egen søknad om å få innvilget utslippstillatelse for etablert rankekomposteringsområde, datert 30.12.2022.


For bedriftens virksomhet som gjelder potetbearbeidende virksomhet, samt mellomlagring av avfallsfraksjoner og deponering av jordavfall ble det i brev fra Statsforvalteren, datert 04.07.2023, bedt om mer utfyllende opplysninger til søknad om fornyelse som bedriften hadde sendt inn 30.12.2022. Oppdatert søknad om fornyelse av utslippstillatelse ble sendt inn av bedriften, datert 01.09.2023. Videre har det vært behov for en del tilleggsopplysninger og avklaringer i etterkant. Statsforvalteren har oppsummert relevante tilleggsopplysninger i eget vedlegg.


Maarud håndterer ikke lenger slammet som produseres i egen virksomhet i tråd med gjeldende tillatelse. Et nytt rankekomposteringsanlegg for behandling av avløp- og produksjonsslam er allerede satt i drift og dette anlegget drives per i dag uten nødvendig tillatelse etter forurensningsloven.
Utgangspunktet er at bedriftens gjeldende tillatelser er gamle og til dels utdaterte, samt at komposteringsvirksomheten ikke har nødvendig tillatelse etter forurensningsloven. Forurensningsmyndigheten har anledning til å ta initiativ til en full revisjon av en tillatelse når den er eldre enn 10 år, jf. forurensningsloven § 18 tredje ledd.


Bedriftens tillatelser til virksomhet har ikke vært revidert siden tillatelse ble gitt i 1997, 2000 og 2008, samt at deponering av potetjord på Skøyenberget grustak er regulert gjennom to ulike tillatelser. Tillatelsene er gamle og ikke i samsvar med dagens virksomhet og regelverk. Det er derfor behov for å ta en gjennomgang og fornye disse. En totalrevidering innebærer at hele virksomhetens forurensningspotensiale, vilkårene i tillatelsene og vurderingen av disse gjennomgås på nytt og at nye vilkår kan stilles.

Videre ser vi det som hensiktsmessig å samle alle tillatelsespliktige aktiviteter/virksomheter hos Maarud AS avd. Disenå i en felles tillatelse etter forurensningsloven.

Saksgang

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven med relevante vedlegg sendes på høring med frist 1. mars 2024. Eventuelle uttalelser vil bli oversendt bedriften for kommentarer. Deretter vil Statsforvalteren utarbeide et utkast til ny utslippstillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og andre som har sendt inn høringsuttalelse. Deretter vil Statsforvalteren fatte vedtak om utslippstillatelse.

Søknaden og relevante dokumenter kan leses til høyre på siden.
Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 1. mars 2024 på e-post: sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høringsfrist:
1. mars 2024 23:59