Høring - Søknad om utslipp til Randsfjorden fra Brandbu vannbehandlingsanlegg

Høringsfrist:
1. oktober 2023 23:59

Gran kommune søker Statsforvalteren i Innlandet om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av prosessvann fra nye Brandbu vannbehandlingsanlegg til Randsfjorden. Frist for å gi innspill er 1. oktober 2023.

Publisert 05.09.2023

I forbindelse med at det er behov for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Brandbu for å overholde de kravene som stilles i drikkevannsforskriften søker Gran kommune om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Utslippet vil bestå av prosessvann fra vannbehandlingsanlegget, og utslippet vil ledes ut i Randsfjorden.

Søknaden kan leses til høyre på denne siden, og skal også legges ut til gjennomsyn hos Gran kommune.

Alle kan sende innspill og kommentere søknaden. Høringsuttalelsene kan skrives i skjemaet nedenfor, eller sendes som e-post eller brevpost til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer. First for å gi innspill er 1. oktober 2023.