Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Eidesand

Høringsfrist:
25. september 2023 23:59

Rolstad Miljø AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av jord - og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges på Eidesand i Nord-Fron kommune. Her er det igjen et restvolum på 11 000 m3 av totalt 15 000 m3 som skal fylles opp.

Publisert 29.08.2023

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, er i utgangspunktet næringsavfall selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer. Slike masser omtales ofte som «rene masser».

Etter forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak så lenge det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden

Massemottaket skal ligge på Eidesand, gnr. 244 / bnr. 16, i Nord-Fron kommune. Formålet er å gjøre området til parkeringsplass etter endt massedeponering.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan belastningen på ytre miljø er vurdert.

Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på ca. 15 000 m3 og har et restvolum på 11 000 m3. Planlagt driftstid er på inntil 10 år. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av massedeponi på området. Deponiet skal være åpent etter avtale.

Nærmeste avstand til boligbebyggelse er 100 m. Minste avstand til nærmeste resipient, Gudbrandsdalslågen, er 200 m i luftlinje.

Innhold i en tillatelse

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det betingelser som skal ivareta ytre miljø. Dette omfatter blant annet mottakskontroll, grenseverdier for støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Tillatelser etter forurensningsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@stasforvalteren.no, innen 25. september 2023.